Matumba man ang kahoy, nagpabilin ang lasang

New People’s Army
Regional Political Department
Southern Mindanao Region

July 2, 2015

Matumba man ang kahoy, nagpabilin ang lasang
Libuang Parago ang karon nagsunod ug nag-asdang!

Sa ngalan sa New People’s Army ug sa tanang rebolusyonaryo ug progresibong pwersa sa Southern Mindanao, sublion namo ang pagpadayag sa kinatas-ang pagsaludo ngadto kang Kaubang Parago o Leoncio Pitao ug sa among medic nga si Kaubang Kyle o Vanessa Limpag nga dungan nga gipatay sa militar niadtong Hunyo 28, 2015 sa Barangay Panalum, Paquibato district, sa dakbayan sa Dabaw.

Kinasingkasing silang nag-alagad sa katawhan ug gihalad ilang kinabuhi alang sa kawsa sa nasudnon demokratikong rebolusyon. Sila ang bayani sa katawhan nga naghatag kanato og dugang kaisog ug determinasyon aron iasdang ang pakigbisog hantud sa kadaugan. Bililhon ang mensahe sa gisinggit ni Ka Parago sa kinaulahiang gutlo sa iyang kinabuhi, “Mabuhay ang rebolusyon! Mabuhay ang masang kabus!”

Amo usab ipaabot ang kinasingkasing nga pakigduyog ngadto sa asawa ug mga anak ni Ka Parago nga taas nga panahon nga nag-antus ug nag-agwanta sa mga kalisdanan nga gipahamtang sa kaaway ngadto sa pamilya sa usa ka inilang pulang manggugubat. Makanunayon ang iyang nadawat nga pagtamay, paghasi ug mga pagpangabuso sa militar apil na ang bangis nga kamatayon sa iyang pinanggang anak nga si Rebelyn.  Saludo kami sa inyong kaisog diha sa walay puas nga pagmahal ug pagsuporta kang Ka Parago ug sa dalan nga iyang gipili. Duyog kami sa inyong pagbangutan ug maningkamot kami nga kutob sa makaya, magpabilin kami sa inyong kiliran sanglit kabahin kamo sa among nagkadako nga rebolusyonaryong pamilya.

Amo sab sakmiton kining higayon sa kinasingkasing nga pagpasalamat sa tanang masa, alyado, higala ug mga kaila alang sa inyong way puas nga pagsuporta ilabina ngadto sa mga tawo nga sa taas nga panahon walay gayud mibiya sa kiliran ni Ka Parago ug sa rebolusyon.

Giawhag namo kamo nga mobisita ug manamilit sa inyong pinanggang higala nga karon gihaya sa Cosmopolitan Funeral Homes. Mas labing maayo nga uban sa libuang katawhan, mahatod ninyo siya sa iyang lubnganan karong Hulyo 10, 2015.

Dili kita mahadlok o magduhaduha nga ipadayag ang atong ipadayag ngadto sa higala ug kauban nga nagrepresentar sa tinuod natong pangandoy alang sa usa ka makatarunganon ug lambo nga kinabuhi.

Samtang nagbangutan kita sa kamatayon ni Ka Parago ug ni Ka Kyle, itransporma nato ang atong kasubo ngadto sa usa ka mas lalom nga pagsabot sa mga hagit nga nagpaabot kanato sa unahan. Itransporma nato ang atong kasubo ngadto sa mas taas nga rebolusyonaryong kadasig, sanglit nagpabilin ang mga batakang suliran sa katawhan, magpabilin usab ang gubat sa katawhan.

Sama sa giingon sa karaang panultihon, “matumba man ang kahoy, nagpabilin ang lasang.” Wala na tuod si Ka Parago, apan libuang Parago ang karon nagsunod ug nag-asdang.

(sgd.)Ka Simon Santiago
Political Director
New People’s Army
Regional Political Department