The on-going US-Arroyo regime’s last-minute massive military offensives are futile — NDFP

By JORGE "Ka Oris" MADLOS
Spokesperson, NDFP – Mindanao

The US-Arroyo Regime is launching a massive offensive military operation in Mindanao and the whole country in its futile final attempt to make "big scores" to add to its military "achievements" and make it appear that the objective of its rehashed Oplan Bantay Laya II from the failed Oplan Bantay Laya I is successful against the advancing revolutionary movement.

It wishes also to reduce the frequency of the intensified tactical offensives of the New People's Army and pre-empt more tactical offensives towards the run-up of the closure of the US-Arroyo Regime and its Oplan Bantay Laya II and the inauguration of the new administration come 30 June.

In Mindanao, the Eastern Mindanao Command of the Armed Forces of the Philippines is mobilizing its three divisions with augmentation battalions from Luzon against the New People's Army. The Southern Mindanao Region (SMR) of the NPA is the main focus of the massive military offensives in Mindanao initiated and led by the 10th division, whose 10 battalions are reinforced by three more battalions from Luzon.

The 4th Infantry Division of the Philippine Army has focused its troops against the NPA in the North-Eastern Mindanao Region (NEMR) and the North Central Mindanao Region (NCMR). It is bringing in one more army battalion to augment its thinly scattered battalions in North-Eastern Mindanao Region.

The 6th ID PA has its guns trained against the NPA in the Far Southern Mindanao Region (FSMR), even as part of its forces is busy against the Moro revolutionary forces.

Part of the 1st Tabak Division, PA of the Western Mindanao Command of the AFP is launching its separate military offensives against NPA forces of the Western Mindanao Region (WMR). In its stubbornness, this nationwide military campaign may even last beyond the June 30 self-imposed deadline of the OBL2 of the US-Arroyo Regime.

This simultaneous last-minute military offensive of the US-Arroyo regime in Mindanao and in other regions of Luzon and the Visayas in general, is bound to fail miserably. In fact, nine years of OBL I and OBL II were not enough to totally stop, as a whole, and even to inconsequentiality in particular, the advance of the revolutionary movement.

One thing is sure however, the US-Arroyo regime's and the AFP's constant refusal to admit that its military campaigns in the past nine years are a complete failure is foolhardy, and intensifying its offensives now on a nationwide scale will only bring more misery to the people whose economy and social life have been constantly dislocated by AFP military operations and victimized by numerous human rights violations. This will only drain the reactionary government's resources much needed for social welfare and development projects, and use their mercenary troops as cannon fodder in the name of their privileged generals and the corrupt, reactionary puppet US-Arroyo regime.

It is in the interest of the majority of the people as well as the AFP foot soldiers themselves that the US-Arroyo regime and its stubborn generals stop these useless military offensives and focus in making amends with the people against whom they have committed human rights violations.

It is also in the best interest of the whole country for the new administration of Noynoy Aquino to truly work for peace by attempting to take bold steps to sincerely remove obstacles that bar the resumption of peace negotiations between the National Democratic Front of the Philippines (NDFP) and the Government of the Republic of the Philippines (GRP).

We call on the people to be vigilant, expose and oppose human rights violations committed in the course of the on-going massive military operations of the AFP. We also call on the AFP soldiers and junior officers to ask their superiors to stop this military offensive because this does not portend the possibility of a peace initiative of the incoming new administration.

In the face of these massive but desperate attacks launched by the AFP, we call on all Red commanders and fighters in Mindanao and the rest of the country to set ablaze your revolutionary zeal and stand your ground, to meticulously analyze enemy movement, to launch calculated tactical counter-offensives whenever possible during these operations, and to completely frustrate US imperialism and the Arroyo regime in their desperate intent to defeat the revolutionary movement.


Ang kasamtangang inapas nga dinagkung opensibang militar sa rehimeng US-Arroyo walay pulos

Jorge "Ka Oris" Madlos
Spokesperson, National Democratic Front of the Philippines-Mindanao
June 16, 2010

Ang rehimeng US-Arroyo kasamtangang naglunsad og dinagku nga operisyong opensibang militar sa Mindanao ug tibuok nasud sa iyang walay pulos nga katapusang paningkamot nga makakuha og "dinagkung kadaugan" aron madugang sa iyang nakab-ot militar ug ipakita nga ang tumong sa iyang gibalik nga Oplan Bantay Laya II gikan sa pakyas nga Oplan Bantay Laya I, madaugon batok sa nag-abante nga rebolusyonaryong kalihukan.

Nangandoy usab kini nga pakunhoron ang kasubsobon sa nagkaigting nga taktikal nga mga opensiba sa BHB ug pugngan ang mas daghan pa nga taktikal nga mga opensiba hangtud sa pagkahuman sa rehimeng US-Arroyo ug sa iyang Oplan Bantay Laya II ug ang inagurasyon sa bag-ong administrasyon karong umaabot nga Hunyo 30.

Sa Mindanao, ang Eastern Mindanao Command sa AFP nagmobilisa sa iyang tulo ka dibisyon nga gidugangan pa og laing mga batalyon gikan sa Luzon batok sa Bagong Hukbong Bayan. Ang Southern Mindanao Region (SMR) sa BHB mao ang nag-unang gitutukan sa dinagkung opensibang militar sa Mindanao nga gipasiugdahan ug gipangunahan sa 10th division, diin 10 ka batalyon ang gidugangan pa og tulo ka batalyon gikan sa Luzon.

Ang 4th ID PA nagtutok sa iyang pwersa batok sa BHB sa North-Eastern Mindanao Region (NEMR) ug sa North Central Mindanao Region (NCMR). Magdala pa kini og usa pa ka batalyon sa army aron dugangan ang iyang inat nga tibulaag nga mga batalyon sa North-Eastern Mindanao Region.

Ang 6th ID PA nagtutok sa iyang mga pusil batok sa BHB sa Far Southern Mindanao Region (FSMR), bisan kung ang iyang mga pwersa nakiggubat batok sa rebolusyonaryong pwersa sa mga Moro.

Ang usa ka bahin sa 1st Tabak Division, PA sa Western n Mindanao Command sa AFP naglunsad og lain pa nga opensibang militar batok sa pwersang BHB sa Western Mindanao Region (WMR). Sa iyang pagpakagahi, kini nga nasudnong kampanyang militar posible pang molungtad lapas sa Hunyo 30 nga kaugalingong takda nga katapusan sa OBL2 sa rehimeng US-Arroyo.

Kining dungan nga inapas nga opensibang militar sa rehimeng US-Arroyo sa Mindanao ug sa ubang pang mga rehiyon sa Luzon ug Visayas sa kinatibuk-an, ilabihang mapakyas. Ang kamatuoran, ang nuybe (9) ka tuig sa OBL I ug OBL II dili igo alang sa hingpit nga pagpukan, sa kinatibuk-an, bisan pagpakunhod sa partikular, sa pag-abante sa rebolusyonaryong kalihukan.

Usa lamang ang segurado, nga ang makanunayon nga pagdumili sa rehimeng US-Arroyo ug AFP sa pagdawat nga ang iyang mga kampanyang militar sulod sa niaging nuybe (9) ka tuig hingpit nga pakyas labihang sayop, ug ang kasamtangang pagpasubsob sa iyang mga opensiba sa nasudnong langkob maghatag lamang og dugang kagul-anan sa katawhan kansang ekonomikanhon ug katilingbanong kinabuhi kanunay gidislokar sa operisyon militar sa AFP ug naghimo kanila'g biktima sa daghang kalapasan sa tawhanong katungod. Maghuthot lamang kini sa rekurso sa reaksyunaryong gobyerno nga ilabihang gikinahanglan alang sa kaayuhan sa katilingban ug proyektong pangkalamboan, ug naggamit sa ilang mersenaryong tropa isip bala sa kanyon sa ngalan sa ilang haruhay nga mga heneral ug sa kurap, reaksyunaryo nga itoy sa US nga rehimeng Arroyo.

Anaa sa interes sa mayorya sa katawhan apil na ang yanong mga sundalo sa AFP nga ang rehimeng US-Arroyo ug ang gahi'g ulo nga mga heneral mohunong na niining walay pulos nga opensibang militar ug magtutok sa pagpahiuli sa katawhan kansang gilapas ang tawhanong katungod.

Anaa usab sa maayong interes sa tibuok nasud nga ang bag-ong administrasyon ni Noynoy Aquino matinud-anon nga maningkamot alang sa kalinaw pinaagi sa paghimo'g maisogong lakang aron matinud-anon nga tangtangon ang mga babag nga nag-ali sa pagpabalik sa negosasyon sa kalinaw tali sa National Democratic Front of the Philippines (NDFP) ug sa Government of the Republic of the Philippines (GRP).

Nanawagan kami sa katawhan nga magbinantayon, ibutyag ug babagan ang kalapasan sa tawhanong katungod nga gihimo sa dagan sa kasamtangang dinagkung operisyong militar sa AFP. Nanawagan usab kami sa mga sundalo sa AFP ug junior officers sa pagdemanda sa ilang mga labaw sa paghunong niining opensibang militar tungod kay wala kini magdasig sa posibilidad sa inisyatiba sa kalinaw tali sa umaabot nga bag-ong administrasyon.

Atubang niining dinagku apan desperadong ataki nga gilunsad sa AFP, nanawagan kami sa mga Pulang Kumander ug Manggugubat sa Mindanao ug sa tibuok nasud nga ipakaylab ang rebolusyonaryong kaisog ug mobarug, ug mainoton nga mag-analisa sa lihok sa kaaway, maglunsad og mga kalkuladong taktikal nga kontra-opensiba kanus-a man posible panahon niining maong mga operisyon, ug hingpit nga pukanon ang imperyalismong US ug rehimeng Arroyo sa ilang desperadong katuyuan nga pildihon ang rebolusyonaryong kalihukan.