The AFP’s “overrunning” of an abandoned NPA camp in Agusan del Norte is a big lie

[Bisaya click here »]

According to the report of the command of the New People’s Army (NPA)-Front 16, the NPA camp in the mountain area of Jabonga, Agusan del Norte that the 29th IB PA has been bragging as having overrun last March 14, 2016, was a camp abandoned by the Comrades two months ago. The camp was used for gatherings of the NPA Front 16 and their families last Christmas and New Year. Study meetings and trainings were also held there. The items found by the enemy were objects used by the NPA which were hidden and left after the gatherings.

Based on the principle of guerilla warfare and the current level of the people’s war, the NPA does not establish permanent camps or structures. They are mobile to enable them to cover wide areas to launch agrarian revolution, organize the masses, join production work, deliver social services and launch tactical offensives. They only stay for an extended time in one camp for studies and trainings of forces.

It is also the practice of the NPA to clear the camps of structures before leaving. For this reason we were confounded by the statement of the AFP to the media that they found 50 bunkers, a function hall, 20 kitchen and 20 comfort rooms still standing in the camp. We believe that the AFP troops built said structures to show to the media. We call on the media people invited by the AFP to examine said structures whether recent or established for sometime.

The AFP also grossly exaggerated their description of the size of the camp which, according to them, was 10 kilometers wide. In truth, NEMR has never built an NPA camp as big as what was described. By their statement, the AFP itself has belied their past declarations that the NPA in Caraga has greatly decreased in size. It is also a fact that this so called “biggest NPA camp in Caraga” is located in Agusan Norte which they just declared as “conflict manageable and ready for development.” The AFP has also falsely described the camp as located in the quadri-boundary of the provinces of Caraga, as the area is too far from the other provinces.

On another hand, the claim of numerous clashes leading to the “capture” of the camp did not happen as there were no longer any Comrade in the camp. The clashes happened far from the abandoned camp, during the harassments launched by the NPA-Front 16 against the operating troops of the 29th IB which resulted in several casualties from the side of the enemy and damaging their 3 helicopters. These were the reasons why the AFP easily penetrated the camp without any fire fight.

Before the AFP forces entered the abandoned camp, more than a hundred bombs were dropped by bomber planes of the Philippine Air Force and their canons were launched for several days which gravely harassed the Lumads and small miners in the area. The AFP spent so much and greatly harassed the civilians just to satisfy the petty delight of the officials of the 29th IB, 401st Bde and 4th ID PA, for them to be able to show their “success” against the NPA in time for the celebration of their anniversary this March 22.

The latest display of “success” of the officials of the 4th ID and 401st Bde against the NPA-NEMR is but a desperate and frenzied attempt to support their declaration that the 4 provinces of Caraga are “conflict manageable and ready for development.”

(sgd)
Ka Maria Malaya
Spokesperson
NDF-NEMR


Pamahayag

Marso 17, 2016

DAKONG BAKAK NGA NA-“OVERRUN” SA AFP ANG DUGAY NANG
GIBIYAAN NGA KAMPO SA BHB SA AGUSAN DEL NORTE

Sumala sa taho sa komand sa Bagong Hukbong Bayan(BHB)- Front 16 ang gipasigarbo sa 29th IB PA nga ilang “na-overrun” nga kampo sa NPA kaniadtong Marso 14, 2016 didto sa bukirong bahin sa Jabonga, Agusan del Norte mao ang daang kampo nga duha na ka bulang gibiyaan sa mga Kauban. Gigamit kining maong kampo sa panagtapok sa BHB Front 16 ug sa ilang mga pamilya kaniadtong milabay’ng Pasko ug Bag-ong Tuig. Gilunsaran usab nila kini sa mga tigom pagtuon ug mga pagbansay. Ang nakuha nga mga butang sa kaaway, mao ang mga gamit sa BHB nga gihiposan human sa maong panagtapok.

Base sa mga prinsipyo sa gerilyang pakiggubat ug sa kasamtangang ang-ang sa gubat sa katawhan wala pay permanenteng kampo o mga istruktura ang ginatukod sa BHB. Malihukon ang kinaiya sa iyang paglihok aron lapad ang maabot sa iyang paglunsad sa agreb, pag-organisa sa masa, pagsalmot sa produksyon, paghatag og mga katilingbanong serbisyo ug paglunsad og mga taktikal nga opensiba. Mahimong makapundo lang kini og dugay-dugay sa usa ka kampo kung magpahigayon og pagtuon ug pagbansay sa pwersa.

Nakinaiya na usab sa BHB nga limpyuhan ang kampo sa mga istruktura adeser mobiya. Busa, daku ang among katingala sa pamahayag sa AFP sa media nga may 50 ka bunkers, function hall, 20 ka kusina ug 20 ka CR ang nagbarog pa sa kampo. Nagtuo kami nga gituyo paghimo balik sa AFP ang maong mga istruktura para ipasundayag sa taga- media. Giawhag namo ang mga taga media nga imbitahon sa AFP, nga susihon kung ang maong mga istruktura bag-o ba o daan nang gitukod.

Gipasobrahan usab sa AFP ang paghulagway sa kadaku sa kampo nga moabot na kuno sa 10 kilometro ang gilapdon. Sa pagkatinuod, sa tibuok NEMR wala pa sukad ingon niini kadaku nga kampo ang gitukod sa BHB. Sa pikas bahin, ang AFP na mismo ang nagpahimakak sa ilang mga miaging pasiatab nga gamay nalang ang BHB sa Caraga. Gani, kining giingong “pinakadakong kampo sa NPA sa Caraga” nahimutang sa Agusan Norte nga bag-ohay pa nilang gideklara nga “conflict manageable and ready for development.” Dili usab tinuod ang gihulagway sa AFP nga ang kampo naa sa quadri-boundary sa mga probinsya sa Caraga tungod kay layo ra kaayo kini sa ubang probinsya.

Sa laing bahin, ang giingong nahitabong daghang panagsangka atol sa “pag-ilog” sa kaaway sa kampo wala nahitabo sulod sa maong kampo tungod kay wala nay mga Kauban didto. Ang mga panagsangka nahitabo halayo sa biniyaang kampo, atol sa mga harasment nga gihimo sa BHB-Front 16 batok sa nag-operasyong mga tropa sa 29th IB nga miresulta sa ubay-ubay nga kaswalti sa kaaway ug pagkaigo sa ilang 3 ka helicopter. Kini ang rason nganong sayon kaayo nga nasulod sa AFP ang maong kampo nga walay panagsangka.

Adeser gisulod sa mga pwersa sa AFP ang abandono nga kampo, sobra gatos ka mga bomba ang gihulog sa mga nagbalik-balik nga bomber plane sa Philippine Air Force ug gipabuto nga mga kanyon sulod sa pipila ka adlaw nga grabeng nakahasi sa mga Lumad ug mga gagmay’ng minero nga naa sa palibot. Migasto og daku ang AFP ug gihasi pag-ayo ang mga sibilyan aron lang tagbawon ang mabaw nga kalipay sa mga opisyal sa 29th IB, 401st Bde ug 4th ID PA nga makapasundayag og “kadaugan” batok sa NPA atol sa ilang anibersaryo karong Marso 22.

Kining ulahing pasundayag nga “kadaugan” sa mga opisyales sa 4th ID ug 401st Bde batok sa BHB-NEMR usa ka desperado ug nagkarakara nga lakang aron suportahan ang ilang deklarasyon nga “conflict manageable and ready for development” na ang 4 ka probinsya sa Caraga.

(pinirmahan)
Ka Maria Malaya
Tigpamaba
NDF-NEMR