PULANG PAGSALUDO KANG KASAMANG PARAGO, TINUOD NGA REBOLUSYONARYO UG PULANG KUMANDER!

Ang tibuok rebolusyonaryong pwersa sa North Eastern Mindanao Region (NEMR) nagsaludo ug naghatag sa pinakataas nga pasidungog sa tinuod nga rebolusyonaryo ug Pulang kumander, Ka Parago o Leoncio Pitao. Nakighiusa kami sa tanan masa, sa iyang pamilya, mga higala ug tibuok rebolusyonaryong pwersa sa kasubo sa iyang pagkamatay ug pasidunggan ang iyang mahinungdanong kontribusyon sa pag-abante sa nasudnong demokratikong rebolusyon sa Southern Mindanao Region (SMR) ug sa tibuok nasud. Nakigduyog kami sa tibuok rebolusyonaryong kalihukan sa pagpadayon ug pagpaabante sa rebolusyonaryong kawsa nga gibuhisan sa kinabuhi ni Ka Parago!

Si Ka Parago girespeto ug gimahal sa masa tungod kay hingpit ug maisogon niyang gialagaran ang katawhan ug rebolusyon sulod sa 37 ka tuig. Alang sa mga masa sa Paguibato, siya matinabangon nga kauban, andam sa pagpaminaw sa ilang mga problema ug nakigbisog alang sa ilang interes. Kauban siya sa masa sa pagpanalipod sa panginabuhian batok sa pagpangilog sa yuta ug pagpangawkaw sa hakog nga mga korporasyon ug pakigbisog batok sa kamangtas ug pagpamig-ot sa mersenaryong tropa sa Armed Forces of the Philippines ug pwersang paramilitar. Si Ka Parago tigdepensa sa katawhan, usa ka Pulang Kumander kinsang baruganan sa rebolusyon napamatud-an sulod sa lima (5) ka reaksyunaryong mga rehimen, sukad sa Martial Law ni Marcos hangtud sa kasamtangang asyenderong presidente nga si Benigno Aquino III.

Isip usa sa mga kadre militar ug pinaagi sa iyang mga tampo, sa pagbansay sa mga Pulang manggugubat, ang 1st Pulang Bagani Command sa BHB sa SMR makadaghan nga madaugong naglunsad og mga aksyon batok sa mga operisyon sa kaaway ug mga kumpanya nga nagguba sa yuta ug nagdislokar sa katawhan sa rehiyon sa SMR. Pinaagi sa maayong pag-atiman sa mga prisoners of war sa yunit nga iyang gipangulohan, napakita sa BHB ang hugot nga pagsubay sa Protocols of War ug International Humanitarian Laws.

Napatigbabawan ni Ka Parago ang nagkadaiyang mga sakripisyo sa tibuok niyang rebolusyonaryong kinabuhi. Ang iyang amahan gipatay sa mersenarong tropa niadtong dekada 70. Nisalmot siya sa BHB sa 1978, nadakpan niadtong 1999, apan sa pagbuhi kaniya niadtong 2001, gipili niya ang pagbalik sa kabukiran ug gipadayon ang pagsalmot sa gubat sa katawhan. Isip Pulang manggugubat, nahilayo siya sa iyang pamilya, nakasugat og daghang kalisdanan atubang sa daghang mga kampanya ug operisyong militar, ug panahon sa mga aksyong militar sa BHB. Gigamit sa kaaway ang mga linoog nga mga pamaagi aron pugson siya sa pagbiya sa masa: kanunay nga gihasi ug gibaharan ang iyang pamilya sa AFP; ang iyang kinamanghuran nga anak nga 22 anyos nga si Rebelyn, gidagit, gitortyur, gi-rape ug gipatay sa militar niadtong 2009. Daghang batalyon sa kaaway ang walay hunong nga naggukod sa iyang gerilya yunit aron lamang siya dakpon o patyon. Sa iyang ulahing mga tuig, nasakit siya og diabetes, hyperthyroidism ug hepatitis apan nagdumili siya sa pagbiya sa mga masa, mipili nga magpabilin sa sonang gerilya. Sa ingon, makapadayon siya sa paghatag og direktang kontribusyon sa rebolusyon atubang sa nagkakusog nga pagpangatake sa kaaway.

Napatay sa pasistang tropa si Ka Parago human sa pipila ka dekada nga paningkamot sa AFP, ug walay kalooy nga pagpatay bisan grabeng masakiton na siya ug walay katakus nga mosukol, apil ang kaubang medik nga si Ka Kyle o Vanessa Limpag, bisan nagpaila nga medik ug nagsurender na. Ang nagpatay nga mga Scout Ranger sa AFP, matinud-anon lang sa ilang pasistang kinaiya nga malapason sa protocols of war ug international humanitarian laws. Gipagawas nga ang duha armado ug nisukol pinaagi sa pagbutang og armas diha sa ilang patay’ng lawas.

Alang sa katawhan sa SMR ug tibuok rebolusyonaryong kalihokan si Ka Parago usa ka bayani, Pulang kumander ug inspirasyon kanila aron mosalmot sa rebolusyon ug alagaran ang katawhan. Ang iyang kinabuhi ug mga gitudlo magpabilin ug padayon nga maghatag og kontribusyon alang sa pag-abante sa rebolusyon.

Pulang pagsaludo kang Ka Parago ug Ka Kyle!
Iasdang ang Gubat sa katawhan!

Tigpamaba
Ka Maria Malaya
NDFP-NEMR
Hulyo 6, 2015