The PNP-AFP will Pay for the Cowardly and Brutal Massacre of the Casiguran 4

August 4, 2017 | Press Statement | Tagalog »

The Armando Catapia Command (ACC)-NPA Camarines Norte extends its condolences to the family and friends of the two NPA comrades Andres “Ka Magno/Ka Carlo” Hubilla and Miguel “Ka Billy” Himor from the Celso Minguez Command (NPA-Sorsogon), and the two civilians Arnel Borres and Dick Laura. The ACC is one with the Communist Party of the Phlippines’s vow of exacting justice for the cowardly and brutal massacre.

Last July 28, combined forces of the Sorsogon Police Public Safety Coy (SPPSC), 96th Military Intelligence and Combat Operatives (MICO)-PA, 31st IBPA and 22nd IBPA raided the temporary resting place of the two NPA members in Sitio Namoro, Brgy. Trece Martirez, Casiguran, Sorsogon. Ka Carlo was able to maneouvre but left his short firearm. He was caught and murdered. Ka Billy and the two civilian witnesses were also caught and murdered. Acoording to the residents and the fact-finding missions launched, there were no other NPA units in the area, and no encounter took place, disproving the PNP-AFP’s claim that they fought with 30 NPA elements.

This is a clear violation of the Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL). The two NPA members were already caught, unarmed and thus, in no capacity to fight back, and should have been treated as hors de combat or outside the fight, with the basic right to life. Their murder, along with the murders of the 2 civilian witnesses, is a violation and evidence of the cowardice and brutality of the AFP and PNP. Nothing good can be expected from those who fight without principle, more so when they are egged on by their rabid President to kill, instead of arresting, the NPA.

Ka Carlo is known by the masses and comrades as a humble revolutionary cadre. A former teacher by profession, he loved discussions, even with other prisoners when he was incarcerated. Often called “‘Pay Carlo” (Father Carlo) by the masses and comrades whom he lived with and guided, his small frame hid the fact that he was one of the pillars of the movement in Sorsogon.

The rabid dogs of the AFP and PNP are mistaken in thinking that this will weaken the revolutionary movement. If they know their enemy, then they should know that each death and murder of a revolutionary, especially one as cowardly and brutal as the Casiguran 4 massacre, recruits more fighters for the NPA, and adds fervor and fire to the struggle of the revolutionary forces.

Carlito Cada
Spokesperson
Armando Catapia Command
New People’s Army–Camarines Norte


Tagalog

PNP-AFP, Mananagot sa Duwag at Makahayop na Pagmasaker sa Casiguran 4

Agosto 4, 2017 | Pahayag sa Midya

Nakikiramay ang Armando Catapia Command (ACC)-NPA Camarines Norte sa mga pamilya at mga kaibigan ng 2 kasamang NPA na sina Andres “Ka Magno/Ka Carlo” Hubilla at Miguel “Ka Billy” Himor ng Celso Minguez Command (NPA-Sorsogon), at ng 2 sibilyang sina Arnel Borres at Dick Laura. Nakikiisa ang ACC sa panata ng Partido Komunista ng Pilipinas na gawaran ng rebolusyonaryong hustisya ang duwag at makahayop na pagmasaker sa kanila.

Noong Hulyo 28, kinubkob ng pinagsamang pwersa ng Sorsogon Police Public Safety Coy (SPPSC), 96th Military Intelligence and Combat Operatives (MICO)-PA, 31st IBPA at 22nd IBPA ang 2 NPA na pansamantalang humimpil sa Sityo Namoro, Brgy. Trece Martirez, Casiguran, Sorsogon. Naka-maniobra si Ka Carlo ngunit naiwan niya ang kaniyang maikling baril. Nahuli siyang buhay at pinaslang. Nahuli rin si Ka Billy sa isang kubo, kasabay ang dalawang sibilyang saksi sa pangyayari. Pinaslang silang lahat. Ayon sa mga residente at mga fact-finding mission na inilunsad, walang ibang NPA sa lugar noong panahong iyon, at lalong walang enkwentrong naganap, taliwas sa pahayag ng PNP-AFP na 30 NPA ang nakasagupa nila.

Malinaw na paglabag ito sa CARHRIHL (Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law). Dahil nasukol na ang 2 NPA, wala nang armas kaya’t wala nang kakayahang lumaban, sila ay itinuturing nang hors de combat o labas sa labanan at may karapatang mabuhay. Ang pagpaslang sa kanila, kasabay ang 2 sibilyang saksi, ay paglabag at patunay ng kaduwagan at kahayupan ng AFP at PNP. Walang maasahang katinuan sa mga walang prinspiyo, lalo pa’t inuudyukan sila ng kanilang nauulol na Pangulong nag-atas na patayin ang mga NPA, imbes na arestuhin.

Si Ka Carlo ay kilala ng mga masa at mga kasama bilang isang mapagkumbabang rebolusyonaryong kadre. Dati siyang guro at mahilig sa pakikipagtalakayan, maging sa mga bilanggong kanyang nakasama noong dating madakip siya. Kadalasang tinatawag na “‘Pay Carlo” (Tatay Carlo) ng mga masa’t kasamang kanyang nakasalamuha at ginabayan, hindi halata sa maliit niyang pangangatawan na isa siya sa mga haligi ng kilusan sa Sorsogon.

Nagkakamali ang mga asong ulol ng AFP at PNP sa pag-aakalang napahina nito ang rebolusyonaryong kilusan. Kung kilala nila ang kanilang kaaway, alam sana nila na ang bawat pagkamatay at pagpaslang sa rebolusyonaryo, lalo na ang ganitong duwag at makahayop na pagmasaker sa Casiguran 4, ay lalo pang magpapadami sa sasampa sa NPA at dagdag pang mitsa sa paglaban ng rebolusyonaryong pwersa.

Carlito Cada
Tagapagsalita
Armando Catapia Command
Bagong Hukbong Bayan–Camarines Norte