Philippine Army undermining ceasefire by false claims of NPA arrests in Sarangani

Maj. Medel Aguilar of the 10th ID undermining the ceasefire by false claims of more NPA arrests in Sarangani

By DENCIO MADRIGAL
Commander, Valentin Palamine Command
Regional Operational Command
NPA-Far South Mindanao Region

On 14 December, or two days before the ceasefire between the National Democratic Front of the Philippines and the Government of the Republic of the Philippines, 10th Infantry Division (Armed Forces of the Philippines) spokesperson Maj. Medel Aguilar claims to have arrested a leader of the New People's Army and four others in Brgy. Upper Suyan, Malapatan, Sarangani Province.

This is a patent lie and a disservice to the current ceasefire agreement. The so-called NPA leader and members named Tuning Mungkil, Joel Mungkil, Benito Balbino, Ricky Mungkil and Anthony Salway never joined any unit of the New People's Army and have never been members of the underground revolutionary movement. They are plain barrio folks whose misfortune is that they happen to live in the RSOT (Re-engineered Special Operations Team) area of the 73rd Infantry Battalion of the Philippine Army and, by proximity, are targets of constant military harassment, psyops and human rights violations.

Unfortunately, they also live within the target site of Looc Mining of San Miguel Corporation. It appears that Major Aguilar of the 10th ID is bent on accusing these innocent villagers as NPAs in his effort to facilitate the easy entry of the mining company and silence the opposition to the ongoing encroachment of big business into the Blaan's ancestral lands.

While all the NPA units and members under the Valentin Palamine Regional Operations Command are seriously abiding by the directive of the Communist Party of the Philippines for a ceasefire from 16 December 2010 to 3 January 2011, Major Aguilar's 10th ID is bent on undermining the peace process with his arrogant, false claims of "NPA captives and surrenderees."

We hope this is not undue provocation on the part of the 10th ID in order to derail or sabotage the ongoing ceasefire. We hope the 10th ID-AFP, for once, will abide by the spirit of the ceasefire by upholding the International Humanitarian Law and desist from inflicting human rights violations on the people, especially the lumads in our territories. We demand that these five civilian victims of the 73rd IB-AFP be immediately and unconditionally released and compensated for the physical and moral damages inflicted on them. Moreover they must be fully paid for the economic constraints their family are suffering as a result of this disruption to their livelihood.

We reiterate the national call that "while the mutual ceasefire is in effect, all commands and units of the NPA and the people's militia shall be in a defensive mode at both the strategic and tactical levels but shall remain vigilant against any encroachment on the territory of the people's democratic government, surveillance or offensive operations by the armed commands and units of the GRP. Active self-defense shall be undertaken only in the face of clear and imminent danger.

"All hostile actions or movements of the enemy armed forces shall be monitored and reported … in order to provide continuous, timely and accurate information to the NDFP Negotiating Panel regarding compliance with or violations of the mutual ceasefire. " Hostile actions would include counterinsurgency activities and/or intelligence operations masquerading as 'Peace and Development Teams' of the 73rd IB, 27th IB and 39th IB, the PNP, the task Force KITACOM and paramilitary units of the AFP.

Lastly, may we remind Maj. Medel Aguilar and the 10th ID, of the AFP's responsibility to fully abide by the Ceasefire agreement between the NDFP and the GRP.


Gipakawalay bili ni Maj. Medel Aguilar ang ceasefire sa iyang mga pamakak kalabot sa giingon nga pagpangaresto sa NPA sa Sarangani

Dencio Madrigal
Commander
Valentin Palamine Command
Regional Operational Command
NPA-Far South Mindanao Region
December 16, 2010

Niadtong Disyembre 14 o duha ka adlaw ayha ang ceasefire, gibutyag ni Maj. Medel Aguilar, tigpamaba sa 10th ID, nga nakaaresto ang 73rd IB og usa ka lider sa NPA ug lain pang upat didto sa Brgy. Upper Suyan, Malapatan, Sarangani Province. Usa kini ka dakung bakak ug nagahatag og kadaut sa kasamtangang ceasefire tali sa NDFP ug GRP. Ang lima ka mga dinakpan–sila Tuning Mungkil, Joel Mungkil, Benito Balbino, Ricky Mungkil ug Anthony Salway wala bisan kanus-a nahimong membro sa NPA o sa bisan unsa nga rebolusyonaryong organisasyon. Mga simpleng lumulupyo sila sa ilang baryo nga nabutang sa peligro tungod sa presensya sa 73rd IB nga naglunsad og RSOT sa ilang lugar, ug nahimong target sa makanunayong harassment, psyops, ug paglapas sa tawhanong katungod. Anaa sab sila magpuyo sulod sa giplanong erya sa Looc Mining nga gipanag-iyahan sa San Miguel Corporation. Tataw nga grabe ang paningkamot sa 73rd IB nga mapasayon ang pagsulod sa mga kompanya sa mina ug plantasyon ug pahilomon ug pugngan ang mga tawong nagabatok sa pag-ilog sa yutang kabilin sa mga B'laan.

Samtang ang tanang yunit ug membro sa NPA ilalom sa Valentin Palamine Command seryosong nagatamod sa direktiba sa PKP alang sa ceasefire gikan 16 Disyembre 2010 hangtud 3 Enero 2011, ginapakawalay bili ni Maj. Aguilar ug sa 10th ID ang prosesong pangkalinaw pinaagi sa iyang mga panghinambog ug pamakak bahin sa mga "dinakpan ug surenderee nga mga NPA." Nanghinaut kami nga dili kini pagpanghagit sa bahin sa 10th ID aron idiskaril ug isabotahe ang ceasefire. Nanghinaut kami nga ang 10th ID, bisan karon ug panagsa lang, mohupot sa diwa sa ceasefire pinaagi sa pagsubay sa International Humanitarian Law ug mohunong sa pagpanglapas sa tawhanong katungod, ilabina ngadto sa mga lumad sa teritoryo sa NDF. Naga-demand kami nga kining lima ka sibilyang biktima sa 73rd IB hinanaling mabuhian ug mahatagan og danyos ang pisikal ug moral nga kadaut nga ilang natagamtam. Dugang pa, kinahanglang mabayran ang grabeng kagutom ug kalisud nga giantus sa ilang pamilya nga resulta niini nga hitabo.

Among subling ginaduso ang nasudnong panawagan nga mobarug sa defensive mode ang tanang komand ug yunit sa NPA ug sa milisyang bayan panahon sa ceasefire apan magpabilin nga mabinantayon batok sa bisan unsang pagsulod sa teritoryo sa demokratikong gobyerno sa katawhan, surbeylans o opensibang operasyon sa AFP. Huptan ang aktibong depensa atubangan sa tino ug nagbung-aw nga peligro.

Dugang pa, ang tanang makadaot nga lihok sa armadong pwersa sa kaaway imonitor ug itaho pasaka subay sa istruktura sa komand sa NPA ug sa liderato sa PKP ug sa NDFP aron makahatag og mapadayunon, haom sa panahon, ug sakto nga impormasyon ngadto sa NDFP Negotiating Panel kabahin sa pagpatuman o paglapas sa nagkatakdong ceasefire. Ang makadaot nga mga lihok naglakip sa mga kalihokang kontrainsurhensiya ug operasyong pangintel nga nagtakoban nga 'Peace and Development Teams' sa 73rd IB, 27th IB ug 39th IB, PNP, task Force KITACOM ug mga yunit sa paramilitar sa AFP dinhi sa FSMR.

Amo usab ipahinumdum kang Major Aguilar ug sa 10th ID-AFP ang ilang katungdanan sa pagtamod sa kasabotang ceasefire tali sa NDFP ug GRP.