Philippine Army tortures sick Red fighter, forces to admit to lies

Statement on the capture of Eliseo (Ka Bimbo) Tada

By DENCIO MADRIGAL
Commander, Valentin Palamine Command
Regional Operational Command
NPA-Far South Mindanao Region

Eliseo (Ka Bimbo) Tada is a very sick man who has been ill for some time now and had to have immediate medical treatment in a hospital. Medics of the New People's Army who attended to him decided he should have a more specialized and extensive treatment, which at that particular time, could not be provided by the guerilla front.

For this reason, the comrades decided to brave the odds and bring him to the nearest medical facility in order to save his life. Unfortunately, he was accosted by enemy patrols along the way, interrogated and brought to 39th Infantry Battalion's headquarters in Davao del Sur.

During the interrogation, he must have been physically and psychologically forced to admit to certain activities of which he had no knowledge about.

It is not true that Ka Bimbo was part of the team that attacked the Armed Forces of the Philippines contingents at Sitio Akboal, Upper Suyan, Sarangani Province.

This is physically impossible as Datu Danwata (where he was accosted) and Akboal, Malapatan (where the attack took place on 21 September ) are separated by a very mountainous terrain which cannot possibly be reached in a period of three days.

We suggest that Major Medel Aguilar of the 10th Infantry Division and the AFP's spin doctors review their geography to make themselves more credible.

Besides, how could Ka Bimbo participate in the attritive action when he was very sick and has been on treatment by the NPA medics for some time now?

He was neither in any of the two other tactical offensives launched by the Red fighters on 18 and 20 September in Malita, Davao del Sur and in Malapatan, Sarangani, respectively, which are within Front 71 territories.

Major Aguilar was very quick to claim for himself and the AFP the honor of capturing this very sick man, Ka Bimbo, and parading him to the world as a 'surenderee.' He has no qualms at all about making up tall stories and demonstrating to the entire world the pathetic liar that he is.

For instance, the AFP's so-called "anti dengue fever advocacy" is nothing but a ploy for the government troopers to militarize the mineral-rich areas of Malapatan and Alabel in Sarangani Province and Little Baguio in Davao del Sur, to pave way for the immediate entry of Looc Mining of Eduardo Cojuangco, President Aquino's uncle.

While Major Aguilar and Col. Edgardo de Leon of the 73rd Infantry Battalion have fabricated so many recycled and rehashed 'surrenderees' in the Malapatan-Alabel area and have pompously announced there are no more NPAs in Sarangani, they should be reminded that lies and deceit will never win the war for the AFP. In fact, these will isolate them more from the people and towards the AFP's eventual downfall.

More importantly, it is but proper that the AFP abide by the international humanitarian laws as they have so continually boasted about. As such we demand that the AFP treat Ka Bimbo as hors de combat and accord him the proper treatment as stipulated in the Rules of War of the Geneva Convention and the Comprehensive Agreement on Respect of Human Rights and the International Humanitarian Law (CARHRIHL).

 


PAMAHAYAG KABAHIN SA PASIKOP KANG ELISEO (Ka BIMBO) TADA: Masakiton nga NPA Gidaginot sa 10th ID Isip 'Surenderee'

Dencio Madrigal
Commander
Valentin Palamine Command
Regional Operational Command
NPA-Far South Mindanao Region
September 26, 2010

Si Eliseo (Ka Bimbo) Tada dugay nang nagsakit ug nanginahanglang madala sa ospital aron hinanaling matambalan. Ang mga medik nga miatiman kaniya mibarog nga gikinahanglan niya ang mas specialized ug extensive nga pag-atiman nga dili pa mahatag sa gerilyang nataran niadtong higayona. Tungod niini, midesisyon ang mga kauban nga atubangon ang mga risgo sa pagpagawas kaniya paingon sa pinakaduol nga ospital aron masalbar ang iyang kinabuhi. Apan sa wala damha, nasugatan siya sa mga tropa sa 39th IB nga misikop ug midala kaniya ngadto sa ilang hedkwarter sa Davao del Sur. Sa interogasyon (kun diin lagmit gidapatan siya og kusog ug/o psychological pressure) napugos siya sa pag-angkon sa mga aktibidad nga wala siyay kasayuran o kalambigitan.

Dili tinuod nga si Ka Bimbo kabahin sa platun nga miatake sa mga nag-operisyon nga kaaway sa Akboal, Upper Suyan, Sarangani Province, sama sa pasumangil ni Major Medel Aguilar sa 10th ID-AFP. Dili gyud kini mahimo sanglit layo kaayo ug dili madala sa tulo ka adlaw nga lakaw ang Datu Danwata (kun diin siya nasikop) ug ang Akboal, Malapatan (kun diin nahitabo ang pag-atake niadtong Septyembre 21). Sugyot namo kang Major Aguilar ug sa mga propagandista sa militar nga magtuon una sa geography ug magsweto sa kabukiran aron mamahimo silang katuohan.

Gawas pa niini, unsaon pagsalmot ni Ka Bimbo sa maong panagsangka nga dugay na man siyang nagsakit ug giatiman sa mga NPA medik? Wala usab siyay bisan unsang partisipasyon sa duha pa ka taktikal nga opensiba nga nahitabo niadtong Septyembre 18 ug 20 sa hilit nga barangay sa Malita, Davao del Sur ug sa Malapatan, Sarangani nga sakop sa teritoryo sa Front 71.

Walay-ulaw nga gisakmit ni Major Aguilar para sa iyang kaugalingon ug sa AFP ang garbo sa pagbihag sa usa ka masakiton nga si Ka Bimbo ug dayong pag-ingon nga siya usa ka "surenderee." Walay bukog ang iyang dila sa pag-imbento og mga istoryang mihukas sa iyang pagkabakakon. Pananglitan, ang ginaingon sa AFP nga kuno "anti dengue fever advocacy" way lain kun dili ang pagmilitarisa sa mga hilit nga barangay sa Malapatan ug Alabel sa Probinsya sa Sarangani Province ug sa Little Baguio, Davao del Sur nga gitarget nga minahon sa Looc Mining, Inc. nga panag-iya ni Eduardo Cojuangco, uyoan ni Presidente Aquino.

Ug samtang si Major Aguilar ug Col. Edgardo de Leon sa 73rd IB wala gyud gipul-an sa balik-balik nga pagpalutaw og mga inimbentong "surrenderees" ug pagpanghambog nga wala na'y NPA sa Sarangani, angay silang pahinumduman nga dili nila mamahimong daugon ang gubat pinaagi sa pagpamakak ug pagpanlimbong. Inay mas labaw silang mahimulag ug kasilagan sa katawhan.

Labaw sa tanan, angayan lamang nga mosubay ang AFP sa international humanitarian laws nga ilang ginapanghambonga ginapatuman. Partikular, gihagit namo ang AFP nga trataron si Ka Bimbo isip hors de combat ug ihatag kaniya ang iyang mga katungod subay sa Rules of War sa Geneva Convention ug subay sa Comprehensive Agreement on Respect of Human Rights and the International Humanitarian Law (CARHRIHL).