PAKUSGON ANG PAKIGBISOG ALANG SA PAGBARUG SA INTERES SA KINABAG-ANG KATAWHAN, PALAPDON ANG REBOLUSYONARYONG PANAGHIUSA UG IASDANG ANG DEMOKRATIKONG REBOLUSYON SA KATAWHAN!

Pamahayag atol sa ika-43 nga anibersaryo sa NDFP

Ang National Democratic Front of the Philippines – North Eastern Mindanao Region (NDFP-NEMR) nagaduyog sa pagsaulog sa katawhan sa rehiyon atol sa ika-43 nga anibersaryo sa pagkatukod sa NDFP karong adlawa, April 24. Atong ipadangat ang taas nga pagsaludo sa tanan martir nga mihalad sa ilang kinabuhi sa pag-alagad sa katawhan ug rebolusyon. Angayang pasidunggan usab nato ang katawhan nga maisugong misukol ug mipakyas sa malinglahon ug bangis nga Oplan Bayanihan sa rehimeng US-Aquino III.

Ang pagkatukod sa NDFP makasaysayanon nga adlaw sa rebolusyong Pilipino tungod kay pinaagi niini naporma ang konsolidadong alyansa sa mga batakang rebolusyonaryong pwersa subay sa pangkinatibuk-ang linya sa nasudnon-demokratikong rebolusyon pinaagi sa malungtarong gubat sa katawhan. Sa pagpatuman sa NDFP sa iyang sentrong katungdanan sa rebolusyon, napalapad ug napalig-on ang mga alyadong rebolusyonaryong organisasyon, natukod ang mga organo sa politikanhong gahum sa katawhan ug mas napasibaw ang kamatarunganon sa Demokratikong Rebolusyon sa Katawhan sa nasud ug sa tibuok kalibutan. Nakapatigbabaw kini ug nilig-on atubang sa bangis nga atake sa mga nagpulipuling mga rehimen gikan sa diktaduryang US-Marcos hangtud sa kasamtangang rehimeng US-Aquino III.

Sama sa niaging mga rehimen, bangis, korap ug nagsilbi sa interes sa mga imperyalista, dagkung burgesyang kumprador ug dagkung agalong yutaan ang rehimeng US-Aquino III. Labaw pang gipasamot niini ang kalisod sa katawhan sa Caraga pinaagi sa paghalad sa kinaiyanhong bahandi sa rehiyon ngadto sa mga langyaw’ng kompanya sa mina ug plantasyon nga grabeng nagdaut sa panginabuhian sa katawhan ug kinaiyahan. Aron pitolon ang pagsupak sa katawhan gibubo sa rehiyon ang dakung pwersa sa AFP nga nagsilbing “investment security forces.”

Mas migrabe ang terorismo sa ulahing tuig sa rehimeng US-Aquino III. Todo-largang gilunsad niini ang subsob ug sustenidong mga operasyong militar sa Caraga nga miresulta sa daghang pagpamatay, pugos ug dinugay nga pagbakwit, pinataka nga pagpamusil ug balikbalik nga pagpamomba ug panganyon, pagpanghulga, ilegal nga pang-aresto ug pagpasaka sa tinumotumong kaso, ug pagpanunog sa mga kabalayan ug eskwelahan. Pinakangilngig mao ang gibuhat sa bandidong paramilitar ug mga tropa sa 402nd Brigade sa Philippine Army nga masaker didto sa Lianga, Surigao del Sur nga nagkapugos pagbakwit sa kapin 500 ka pamilya sa mga Lumad nga hangtud karon wala pa makabalik sa ilang mga komunidad. Gilunsad usab niini ang kaylap nga operasyong saywar pinaagi sa malinglahong community organizing for peace and development (COPD) sa kapin 60 ka baryo sa NEMR.

Apan maisogon nga nibarug ang katawhan alang sa ilang mga katungod ug interes ug nabutyag ang kabangis, kamalinglahon ug nagpaluyong hinungdan sa pagpangatake sa daghang mga komunidad, organisasyon ug lider sa rehiyon. Niani sila ug ang ilang mga panawagan og lapad nga suporta gikan sa han-ay sa hatungang pwersa, sa katawhang nagbarug sa tawhanong katungod ug adunay pagbati sa masang dinaugdaug, pinahimuslan, pinihig apan padayong nakigbisog.

Labaw pang napakyas ang damgo sa AFP nga puohon ang BHB sa NEMR tungod kay walay bisan usa ka pormasyon sa BHB ang nabungkag sa kaaway taliwala sa pagdeploy niini og 8 ka tibuok batalyon nga tropa. Maisugong gisuklan sa BHB-NEMR ug sa katawhan ang terorismo sa AFP. Gikan Enero 2015 hangtud sa kasamtangan kapin sa 300 ka taktikal nga opensiba (TO) ang nalunsad sa BHB sa NEMR nga miresulta sa kapin 200 ka patay ug dili moubos 150 ka samaron sa mga tropa sa AFP. Sulod sa duha ka bulan sa 2016 tulo ka hugna nga nalunsad sa BHB-NEMR ang koordinadong TO sa tibuok rehiyon. Nasilotan usab sa BHB ang makadaut nga mga plantasyon sa Dole Phils. ug SumiFru. Aron tabunan ang ilang kaulaw, nagpabaga og nawong ug gipasiatab gihapon sa AFP nga ang tibuok Caraga kuno “conflict-manageable and ready for further development” na.

Sa kinatibuk-an, padayong nagkakusog ang pakigbisog sa katawhan sa NEMR batok sa terorismo sa estado, batok sa pyudal ug semi-pyudal nga pagpahimulos ug sa imperyalistang pagpangawkaw. Hugtanong gibutyag ug gisupak sa subsob nga militarisasyon ug mga pagpanglapas sa tawhanong katungod. Nasustine ang mga kalihokan sa agraryong rebolusyon sama sa pagpakunhod sa abangan sa yuta ug himang panguma, pagpataas sa suhulan, pagwagtang sa usura, pagpakusog sa kooperasyon ug pagpataas sa produksyon sa mga mag-uuma. Mas milapad usab ang pagsupak sa nagkalainlaing sektor batok sa magun-ubong pagmina ug makadaut nga plantasyon.

Patapos na ang termino sa teroristang rehimeng US-Aquino III ug lain na usab nga sirkus sa reaksyonaryong eleksyon ang ipasundayag karong Mayo 9. Kini nga eleksyon kontrolado gihapon sa nagharing hut-ong sa dagkung burgesyang kumprador ug agalong yutaan ug sa imperyalismong US. Tungod niini, walay malauman nga batakang kausaban ang katawhan sa reaksyunaryong eleksyon. Lambigit niini, ang NDFP-NEMR naga-awhag sa katawhan nga isalikway ang mga pulitiko nga nakigkunsabo ug nagsuporta sa bangis nga rehimeng US-Aquino III, sa mga nagguba sa kinaiyahan ug nagbabag sa tinuod nga reporma sa yuta.

Sa pagdaug lamang sa demokratikong rebolusyon sa katawhan makab-ot ang tinuod nga reporma sa yuta, nasudnong industriyalisasyon ug katlingbanong hustisya nga dugay nang gipangandoy sa katawhang Pilipino. Busa, angayang iasdang pa ang gubat sa katawhan pinaagi sa armadong pakigbisog, agraryong rebolusyon ug pagtukod sa baseng masa. Labaw pang padaghanon ug palig-onon ang mga organo sa pulitikanhong gahum sa katawhan sa kabanikanhan. Mas pakusgon nato ang mga pakigbisog alang sa pagbarug sa interes sa kinabag-ang katawhan apil na ang pag-amping sa kinaiyahan, tawhanong katungod ug kaugalingnan sa Pilipinas. Karon nga tuig atong dugang palapdon ang rebolusyonaryong panaghiusa ug iasdang ang demokratikong rebolusyon sa katawhan hangtud sa kadaugan!

Mabuhi ang katawhang nakigbisog!
Mabuhi ang nagkahiusang prente!
Iasdang ang gubat sa katawhan!

Ka Maria Malaya
Tigpamaba
NDF-NEMR
Abril 24, 2016