NDFP Allied Organizations

Communist Party of the Philippines (CPP)

New People’s Army (NPA)

Revolutionary Council of Trade Unions (RCTU)

Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid  (PKM)

Katipunan ng mga Samahang Manggagawa (KASAMA)

Kabataang Makabayan (KM)

Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan (MAKIBAKA)

Artista at Manunulat ng Sambayanan (ARMAS)

Cordillera People’s Democratic Front (CPDF)

Christians for National Liberation (CNL)

Makabayang Samahang Pangkalusugan (MSP)

Liga ng Agham para sa Bayan (LAB)

Katipunan ng mga Gurong Makabayan (KAGUMA)

Makabayang Kawaning Pilipino (MKP)

COMPATRIOTS (revolutionary organization of overseas Filipinos and their families)

Lupon ng Manananggol para sa Bayan (revolutionary lawyers council)

Moro Revolutionary Liberation Organization (MRLO)

Rebolusyonaryong Organisasyong Lumad (ROL)