NDF-Negros statement: Lubos psy-war propaganda ang deklarasyon nila Maranon-Ayeng “insurgency free and ready for further development” ang Negros

June 2015

Lubos psy-war propaganda ang deklarasyon nila Maranon-Ayeng “insurgency free and ready for further development” ang Negros

Ang deklarasyon nila Gov. Maranon-Brig. Gen. Ayeng nga “insurgency free and ready for further development” ang Negros isa lamang ka lubos psywar-propaganda agud tagoon ang realidad sg kagamo ukon bayolens sosyal nga ginatuga sg mapintas nga paghari sg mga dalagkung komprador-agalon mayduta batok sa pumuluyo nga nagaantos sg grabe nga kaimolon, gutom kag inhustisya sa idalom sg rehimen US-Aquino. Ila lamang ginapapati si Presidente Aquino agud sila  makakuha sg dalagkung economic and political favors kag ginahaylo ang exploiting foreign capitalist investors kag local reactionary partners para ibuylo ang ila plunderous economic operations sa Negros bisan pa sa makahalalit nga mga epekto sa pumuluyo kag kapalibotan.

Indi nagasanto sa aktwal nga panghitabo ang mga pahayag ni Maranon kag Ayeng sa mass media nga ila na kuno natapos ang rebolusyonaryong kahublagan sa Negros ukon nahimo na ini nga indi signipikanteng kusog.  Ang kamatuoran labi pa nila ginapabaskog ang militarisasyon sa kaumhan kag military combat operations batok sa baseng masa. Ila dugang ginpadaku ang reaksyonaryo nga armadong kusog sg AFP/PNP nga mayor ginabug-os sg mga batalyon sg 302Bde kag 303Bde sg Phil Army, halos katumbas 4 batalyon PNP counterinsurgency forces, 4 batalyon sg SCAA/Cafgu sa idalom sg 12IB, 1 Coy RPA, armed security units sg mga mina kag plantasyon sa kaumhan, armed goons sg mga despotikong agalon mayduta. Ang makinarya sg Provincial Peace and Order Council kag ProPIDU sini labi ginapabaskog paagi sa pag-ekspan sini sa munisipal kag syudad tubtob sa barangay lebel bilang instrumento sg intelligence operations and CMO socio-economic related projects sa pag-asistir kag pagkomplementar sa military combat operations sg AFP/PNP. Ila gina-employ ang legal offensives paagi sa pagpasaka sg fabricated nga mga kaso kriminal batok sa ila gina-alegar nga mga rebolusyonaryong pwersa kag ginalakip man ang mga progresibong lider sg mga legal organisasyon sa syudad kag kaumhan.

Ginaantos sg mga mangunguma ang kakugmat, kawala sg kalinong kag madamo na nabiktima sg pagpamatay, arson kag iban pasistang krimen kag paglapas sg mga kinamatarung nga nakomitir sa ginpatigayon nga baskog kag wala untat nga mga operasyon sg pasistang AFP/PNP. Ila ginasab-og ang terorismo militar sa pagpahog sa mga mangunguma, settlers, mangingisda nga nagapangapin kag nagapamatok sa landgrabbing and mining operations nila Maranon kag iya mga alyadong komprador-agalon mayduta kag mga dumuluong kapitalista.  Madamo ang mga mamumugon nga nabiktima sg union busting kag iban represessive acts sg mga kompaniya kag reaksyonaryong gobyerno.  Madamo na ang mga imol nga tagasyudad nga ilegal kag pwersadong ginwasak ang ila puloy-an kag palangabuhian.

Ang magkaluha nga imperyalistang polisiyang neo-liberalismo kag “war on terror” nga lubos ginapatuman sg papet nga presidente kag kaupdanang political agents sa sulod sg reaksyonaryong gobyerno naga-triger sg grabeng kahalitan sa kabuhi kag buwas-damlag sg pumuluyo, paglapak sa pungsodnon sobereniya kag pagguba sa kapalibotan. Ang  implementasyon sini ni Presidente Aquino nga Public-Private Partnership Programa kag Oplan Bayanihan kag lokal bersyon nila Maranon-Ayeng nga naka-disguise sa “peace and development” package nagalansang na sa mga pumuluyo sa kalbaryo sg grabe nga kaimolon, gutom kag inhustisya. Nagadaku ang populasyon sg mga mamumugon nga wala na sg obra, mga mangunguma nga naagawan sg mga duta, mga mangingisda nga wala na sg palangisdaan, mga propesyonal nga indi magamit ang ila propesyon kundi nagatrabaho na lamang sa BPO centers kag iban nga indi nagasanto nga trabaho, mga skilled and semi-skilled workers nga napugos magsipalaran sa iban nga pungsod, mga pamatan-on nga indi maka-eskwela, mga pumuluyo nga nabudlayan sa kamahal sg mga balaklon kag serbisyo.  Ang mga reaksyonaryo kag ila petiburges nga ideological agents natural lamang nga ila hinabonan ini nga sosyal nga realidad.

Ang dugang nga mga palatandaan sg paglala sg nagadalom nga krisis sg pungsod amo ang pagluntad sg malapnagon nga kaakig kag pagpamatok sa mga pumuluyo batok sa rehimen Aquino.  Pila lamang sini amo ang bahin sa pagluntad sg talamak nga korapsyon sa sulod sg reaksyonaryong gobyerno, palpak nga Oplan “Exodus” sa Mamasapano, Maguindanao, pagkamasinulondon sg presidente sa dikta sg US sa pagpabaskog sg iya military bases and operations nga nagagatong sg nagalala nga tensyon sa agaway sg teritoryo sg China, Pilipinas kag iban pungsod, pag-railroad sa Bangsamoro Basic Law (BBL) sa kongreso kag suholan sa mga alyadong congressmen, wala-untat nga pagpataw sg mga buhis kag pagtaas sg mga presyo sg mga balaklon kag serbisyo, pilit nga pagpatuman sg K-12 sa sistemang edukasyon para pataason ang kalidad sg produktong skilled labor for export bangud sa kawala sg industrial goods nga ginahimo sa Pilipinas.

Imposible nga magluntad sa pungsod ang matuod nga kalinong kag kauswagan samtang nagapabilin ang pirme nga nagakrisis nga malakolonyal kag malapyudal nga sistema sosyal nga ginamentinar sg imperyalismong US kag sg mga alyadong sahi nga dalagkung komprador-burgesya kag agalon mayduta.  Ang ila dominasyon sa ekonomiya kag politika ang nagapugong sg pagluntad sg matuod nga reporma sg duta kag pungsodnon nga industriyalisasyon sa ekonomiya kag kawala sg pangpolitika kahilwayan ang pumuluyo. Ini nga makasahi nga pagpanghimulos kag pagpamigos nangin adlaw-adlaw nga kapintas sosyal nga pagaantoson sg mga mamumugon kag mangunguma kag iban sahi kag sektor sg mga pumuluyo.

Napaslawan ang rehimen US-Aquino kag mga reaksyonaryong implementor sini tulad nila Maranon-Ayeng sa pagpahuyang kag pagwasak sa rebolusyonaryong kusog sa Negros. Sa baylo padayon naga-akumular sg dugang nga armadong kusog sg NPA nga ginasuporta sg nagalapad kag nagalig-on nga baseng masa. Indi malutos kag sa palaabuton seguradong magdaog ang bag-ong demokratikong rebolusyon sg pumuluyo sa idalom sg pagpamuno sg CPP batok sa mga salot nga imperyalismong US, pyudalismo kag burukrata kapitalismo.  Ang rebolusyonaryong linya kag programa sini nga nagasabat sa pundamental nga demokratiko kag pungsodnon interes sg mga pumuluyo amo ang kalig-onan nga-a napaslawan ang mga oplan pangmilitar sg nakaligad nga mga rehimen kag ang subong nga Oplan Bayanihan sg rehimen Aquino.

Ang rehimen US-Aquino kag mga lokal nga reaksyonaryong representante amo ang nagapadasig sa pagtuga sg nagahinog nga sosyal kondisyon para tudloan ang pumuluyo sa pagpasakop kag pagpabaskog sg armado nga rebolusyonaryong kahublagan kag kompletohon ang pagwasak sa sistemang malakolonyal kag malapyudal kag ma-realisar ang sosyalistang konstruksyon sg pungsod Pilipinas.

Ka Frank Fernandez
NDF – Negros spokesperson