NDF-FSMR salutes the Lumad masses’ armed resistance against DMCI

The National Democratic Front – Far South Mindanao Region salutes the armed resistance of the Lumad masses in Sultan Kudarat against the atrocious infringement of the David M. Consunji Incorporated (DMCI) at the Daguma Mountain Range ─ the home of the Dulangan-Manobo, Tiruray and Lambiangan tribes.

At least 13 paramilitaries were killed and a number were injured in the recent series of attacks carried out by the tribal warriors against Consunji’s private army and the 38th IB-SCAA functioning as DMCI paid guards. These actions are an attestation of the Lumad’s determination in their vow to fight greedy landgrabber-burgeoise comprador Consunji “to the very end.”

Consunji have uncompromisingly attempted to eradicate the Lumads by dispossessing them and arrogating all the natural resources in their ancestral land. The DMCI has been deceiving them with empty promises of development. And with the Armed Forces of the Philippines in its employ, have militarized their communities so that the Lumads have become virtual prisoners in their own lands. The ferocious crimes committed by DMCI and its armed minions are a blatant and grave breach of the indigenous people’s rights and the laws espousing the protection of human rights. Furthermore, it unambiguously hounds the rights and the life and being of the Lumad minorities especially the young victims.

The wicked and spiteful killings of Lumad leaders and activists these past few months add up to the lengthy list of violations and bloody crimes perpetrated by DMCI against the Lumad people. Never would the innocent victims put behind these fierceful attacks meted out against them.

The Lumads have no other recourse but to fight back. And this gives them no other option but to take up arms and target the company’s armed components. The DMCI who is the real tyrant behind the ploys and the paid executors of these crimes are accountable and must be punished for the recurring offenses, injuries, and injustices they wreak onto the innocent Lumads.

Ka Efren Aksasato, Spokesperson
NDFP Far South Mindanao


Gisaludar sa NDF-FSMR ang armadong pagsukol sa masang Lumad batok sa DMCI

Ang National Democratic Front – Far South Mindanao Region nagasaludar sa armadong pagsukol sa masang Lumad sa Sultan Kudarat batok sa labihan ka bangis nga pagpanulong sa David M. Consunji Incorporated (DMCI) sa Daguma Mountain Range ─ ang puy-anan sa mga tribung Dulangan-Manobo, Tiruray ug Lambiangan.

Dili moubos sa 13 ka mga paramilitar ang namatay ug pipila ang nangasamdan sa bag-ohay lamang nahitabo nga serye sa mga pag-atake sa mga manggugubat sa tribu batok sa private army ni Consunji ug sa 38th IB-SCAA nga nagsilbi isip binayrang gwardya sa DMCI. Kini nga mga aksyon nagapakita sa ka-determinado sa Lumad sa ilang gipanaad nga suklan ang hakog nga mangingilog og yutang kumprador-burgis nga si Consunji “hangtud sa katapusan.”

Walay-puas nga misulay si Consunji nga paphaon ang mga Lumad diha sa pag-ilog sa ilang yuta ug pag-angkon sa tanang kinaiyanhong bahandi sa ilang yutang kabilin. Wala’y unod ug pagpanglingla lamang kanila ang gisaad sa DMCI nga kalambuan. Ug ginamit ang Armed Forces of the Philippines, gimilitarisa ang ilang mga komunidad aron himoong bilanggo sa kaugalingong yuta ang mga Lumad. Ang bangis nga mga krimeng hinimoan sa DMCI ug mga armadong sulugoon niini dayag ug bug-at nga paglapas sa mga katungod sa katawhang minorya ug sa mga balaod nga naggarantiya sa pagpanalipod sa tawhanong katungod. Dugang pa, tin-aw nga pagpanamastamas kini sa mga katungod ug sa kinabuhi ug pagkatawo sa mga minoryang Lumad labi na sa kabataang biktima.

Ang linuog ug walay-puangod nga pagpatay sa mga lider ug aktibistang Lumad niining milabay nga pipila ka mga bulan nagdugang na sab sa taas nga listahan sa mga kalapasan ug madugoong mga krimen nga gipahamtang sa DMCI batok sa katawhang Lumad. Bisan kanus-a dili hikalimtan sa mga inosenteng biktima ang brutal nga pagpangatake kanila.

Walay nay laing mahimo pa ang mga Lumad kun dili ang pagsukol. Ug wala silay kapilian kun dili ang pag-armas ug puntingon ang mga armadong ginsakpan sa kompanya. Ang DMCI nga maoy tinuod nga tigpamuno luyo sa naasoy nga mga pakana, ug ang mga binayrang tigpahamtang niini nga mga krimen anaay tulubagon ug kinahanglang silotan alang sa ilang subli-subling paglapas, mga kadaut ug mga inhustisya nga ilang nahimo ngadto sa mga inosenteng Lumad.