NAGA-AWHAG ANG NDFP MINDANAO SA KABABAYEN-ANG PILIPINO NGA IPALANOG ANG PANAWAGAN ALANG SA PAGPADAYON SA PANAGHISGOT SA KALINAW TALI SA GRP UG NDFP

Pamahayag | 08 March 2017

Sa pagsaulog sa Pangkalibutang Adlaw sa Kababayen-an, nakighiusa ang NDFP-Mindanao sa katawhang Pilipino sa martsa sa mga kababayen-ang mamumuo, mag-uuma ug uban pang hut-ong sa katilingban. Padulong kini ngadto sa pagkab-ot sa makatarunganon ug malahutayong kalinaw pinaagi sa nasudnong demokratikong rebolusyon nga adunay sosyalistang perspektiba.

Nag-awhag ang NDFP-Mindanao sa tanang kababayen-an, ug sa katawhan sa pangkinatibuk- an, nga maghiusa ug ipalanog ang panawagan alang sa pagpadayon sa pormal nga hinabing pangkalinaw tali sa GRP ug sa NDFP. Mahinungdanon nga magpadayon nga maghisgot ang duha ka partido kabahin sa Comprehensive Agreement on Socio-Economic Reforms (kun CASER), ug sa partikular, ang tinuod nga repormang agraryo ug ang nasudnong industriyalisasyon. Kun mapirmahan ug sa ngadto mapatuman ang CASER, mohawan kini sa dalan aron masolbad ang mga ugat-hinungdan sa dugay nang armadong panagsangka.

Sa kasamtangan, padayong nag-antos ang mga kababayen-ang mamumuo, mag-uuma ug nasudnong minorya sa pulitikanhon ug ekonomikanhong paghikaw ug diskriminasyon ubos sa semipyudal ug semikolonyal nga sistema. Padayong kining gipatunhay sa mga agalong- yutaan, dagkung burgesya kumpardor ug sa imperyalistang US. Dugang pa, ubos sa pagpandaug-daug sa hut-ong, banay, relihiyon ug sobinismo sa kalalakin-an, padayon silang gipakaubos sa katilingban isip ikaduha lang sa kalalakin-an, pangkama ug mga ulipon sa balay.

Apan, gipaasdang sa kababayen-ang Pilipino ang pakigbisog alang sa ilang kalihukang pagpalingkawas subay sa nasudnon demokratikong rebolusyon. Sa kabukiran sa Mindanao, anaa ang kababayen-an sa atobangan sa mga anti-pyudal nga pakigbisog, aktibo sa mga kampanya alang sa pagpa-asdang sa minimum nga programa sa rebolusyonaryong repormang agraryo. Nakapadaug sila og pipila ka mga ekonomikanhong benepisyo alang sa ilang komunidad. Nakapalig-on sa ilang rebolusyoryong pang-masang organisasyon ug signipikanteng nakatabang sa pagpalambo sa ilang organo sa pulitikanhong gahum. Militanteng nakigbisog usab sila batok sa pagpangilog og yuta, militarisasyon ug pagdaut sa kinaiyahan.

Aktibo ang mga kababayen-ang mamumuo sa isla diha sa militanteng kalihukang pamuo, nakigbatok sa ubos nga suhulan, kontraktwalisasyon, pagsumpo sa mga katungod sa pamuo ug dili-makitawhanong mga kahimtang sa trabaho. Ang mga kababayen-ang anaa sa kabus sa syudad mialsa batok sa kagutom, kawad-on, kawalay trabaho, kakulang sa mga batakang serbisyo sosyal, demolisyon ug “tokhang”. Ang mga batan-ong kababayen-an nagpabiling walay-kakapoy nga nakigbisog alang sa libre, siyentipiko ug pangmasang edukasyon.

Sa laing bahin, ang mga kababayen-an ug kabataang Bangsamoro mas labaw pang nag-antos sa nagpadayong kabangis nga pagpangatake sa reaksyunaryong gobyerno batok sa katawhang Moro nga padayong nakigbisog alang sa ilang katungod sa kaugalingong paghukom. Ang mga kababayen-an ug tibuok katawhang Bangsamoro ang tinuod nga gi- atake sa gubat kontra-terorista sa reaksyunaryong gubyerno. Ang tumong niini mao ang pagpahilom sa ilang pakigbisog, bungkagon ang ilang panaghiusa ug paaway-awayon ang katawhang Moro.

Lig-on sa ilang kaakuhan ngadto sa demokratikong rebolusyon sa katawhan, nagbansiwag ang mga kababayen-ang membro sa Partido Komunista sa ilang pagpangulo sulod sa mga gerilyang nataran, komite sa platun sa Bagong Hukbong Bayan ug sa mga rebolusyonaryong organisasyong masa. Maayo sila isip mga opisyal pampulitika ug Pulang manggugubat diha sa daghang mga taktikal nga opensiba nga gilunsad sa NPA.

Sukad nga nahimong presidente si Rodrigo Duterte, gikinahanglang pamatud-an pa sa iyang gobyerno nga seryoso kini sa paghupot ug pagtahod sa katungod ug interes sa kababayen- an. Gipabilin niini ang pagpatuman sa susamang mga neoliberal nga mga palisiya, sama sa liberalisasyon, deregulasyon ug pribatisasyon, nga gi-imposar sa imperyalismong US. Kining mga palisiya, nagpasamot lang sa kagrabehon sa pagpahimulos ug pagpandaugdaug sa katawhang Pilipino, hilabi na sa mga kababayen-an.

Naghatag og sobrang atensyon ang gobyernong Duterte pagbatok sa druga nga nagresulta sa daghang pagpamatay sa mga kabus nga biktima. Nalimtan niya nga ang angay nag-unang sulbaron mao ang kakabus aron nga dili sila matukmod sa pagkagumon sa droga ug kriminalidad. Mao nga kinahanglan nga ang mga kababayen-an, uban sa katawhan, mag- organisa ug molihok aron nga mapalanog ang pakigbisog alang sa ilang ekonomikanhon ug pulitikal nga katungod ug kaayuhan.

Hingpit nga nag-ila ang rebolusyonaryong kalihukan sa katungod ug kaayuhan sa kababayen-an, ug kabahin kini sa programa sa demokratikong rebolusyon sa katawhan. Nakighiusa kini sa pakigbisog alang sa tinuod nga kalingkawasan sa kababayen-an gikan sa makihut-ong ug katilingbanong pagpandaugdaug ug pagpahimulos . Daghang mga kababayen-ang Pilipino ang miako sa ilang kaugalingon nga mag-alagad sa katawhan pinaagi sa nasudnon demokratikong rebolusyon. Gi-organisa nila ang ilang kaugalingon sa Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan (MAKIBAKA), usa ka alyadong rebolusyonaryong organisasyon sa kababayen-an sa NDFP.

Sa katapusan, giawhag sa NDFP-Mindanao ang kababayen-an nga mosalmot sa armadong pakigbisog ug makigduyog sa mga kababayen-ang mga kadre, Pulang manggugubat ug rebolusyonaryo sa kabukiran. Ang mosampa sa Bagong Hukbong Bayan usa ka mahinungdanong tampo aron iasdang ang pagpalingkawas sa kababayen-an, pagpadaug sa gubat sa katawhan padulong sa sosyalismo ug makab-ot ang makatarunganon ug malahutayong kalinaw.#

Ka Joaquin Jacinto
Spokesperson NDFP-Mindanao