Mang­ga­ga­wang Pi­li­pi­no: Mag­kai­sa at lu­ma­ban! Itang­hal ang ban­di­la ng Par­ti­do!

[av_section min_height=’100′ min_height_px=’500px’ padding=’default’ shadow=’no-shadow’ bottom_border=’no-border-styling’ scroll_down=’aviaTBscroll_down’ id=” color=’main_color’ custom_bg=” src=’https://ndfp.org/wp-content/uploads/2017/04/EDITORIAL_04212017_colored_web-300×250.jpg’ attachment=’6459′ attachment_size=’medium’ attach=’parallax’ position=’top left’ repeat=’no-repeat’ video=” video_ratio=’16:9′ overlay_enable=’aviaTBoverlay_enable’ overlay_opacity=’0.5′ overlay_color=’#000000′ overlay_pattern=” overlay_custom_pattern=”]

[av_heading heading=’Mang­ga­ga­wang Pi­li­pi­no: Mag­kai­sa at lu­ma­ban! Itang­hal ang ban­di­la ng Par­ti­do! ‘ tag=’h1′ style=’blockquote modern-quote modern-centered’ size=’50’ subheading_active=’subheading_below’ subheading_size=’20’ padding=’10’ color=’custom-color-heading’ custom_font=’#ffffff’]
Editoryal | Ang Bayan | Abril 21, 2017
[/av_heading]

[/av_section][av_one_fifth first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=”]
[av_heading heading=’EDITORYAL’ tag=’h3′ style=’blockquote modern-quote’ size=” subheading_active=’subheading_below’ subheading_size=’15’ padding=’10’ color=” custom_font=”]
Ang Bayan
Abril 21, 2017
[/av_heading]
[/av_one_fifth]

[av_three_fifth min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=”]
[av_textblock size=” font_color=” color=”]
[av_dropcap1]K[/av_dropcap1]a­bi­lang sa pi­na­ka­ma­la­la­king tung­ku­lin ng ating Par­ti­do ang ma­la­wa­kang pag-oor­ga­ni­sa at pag­pa­pa­ki­los sa ma­sang mang­ga­ga­wang Pi­li­pi­no sa lan­das ng pam­ban­sa-de­mok­ra­ti­kong re­bo­lu­syo­n. Sa da­ra­ting na Ma­yo Uno, Pan­da­ig­di­gang Araw ng mga Mang­ga­ga­wa, big­yang-pan­sin na­tin ang mga kag­yat na da­hi­lan pa­ra la­long ma­hig­pit na pang­ha­wa­kan at tup­din ang mga tung­ku­ling ito.

Kai­la­ngang-kai­la­ngang pa­la­ka­sin ang de­mok­ra­ti­kong pa­ki­ki­ba­ka ng mga mang­ga­ga­wang Pi­li­pi­no upang pa­ngi­ba­ba­wan ang di­na­nas ni­lang ma­la­wak na pin­sa­la du­lot ng ha­los apat nang de­ka­da ng kaa­yu­sang neo­li­be­ral. Mu­la de­ka­da 1980, wa­lang ha­bas na ina­ta­ke ang ka­ra­pa­tan ng mga mang­ga­ga­wa sa pag-uun­yon, sa se­gu­ri­dad sa tra­ba­ho at sa di­sen­teng sa­hod. Sa pa­na­hong ito, wa­lang ka­pan­tay sa ka­say­sa­yan ang ini­at­ras ng an­tas ng ka­bu­ha­yan, ka­la­ga­yang pan­li­pu­nan, mga de­mok­ra­ti­kong ka­ra­pa­tan at pam­pu­li­ti­kang ka­la­ya­an ng mga mang­ga­ga­wang Pi­li­pi­no.

Sa pa­ma­ma­gi­tan ng pa­sis­tang ka­ra­ha­san, tu­wi­rang pag­si­kil, pam­bab­ra­so, pa­na­na­kot at pan­li­lin­lang, pa­ti na sa pa­ki­ki­pag­sab­wa­tan ng mga li­der-di­la­wan at tak­sil, ma­la­wa­kang si­nu­pil ang ka­ra­pa­tan ng mga mang­ga­ga­wa sa pag­bu­buo ng un­yon. Mu­la 12% noong maa­gang ba­ha­gi ng de­ka­da 1980, bu­mag­sak ang bi­lang ng mga mang­ga­ga­wang Pi­li­pi­no na na­ka­pa­lo­ob sa mga un­yon tu­ngo sa ma­hi­git na la­mang 3%. Ang ma­la­wa­kang pag­wa­sak sa mga un­yong mang­ga­ga­wa ang su­sing sa­lik pa­ra mai­pa­taw ng ma­la­la­king bur­ges at da­yong mo­no­pol­yong ka­pi­ta­lis­ta sa Pi­li­pi­nas ang na­pa­ka­sa­sa­hol na pa­ta­ka­rang an­ti-mang­ga­ga­wa.  Isi­na­ba­tas noong 1989 kap­wa ang Her­re­ra Law (ni­re­bi­sang Ba­tas sa Pag­ga­wa) at ang Wa­ge Ra­tio­na­liza­ti­on Act. Ang mga ito ang nagbi­gay-daan at nag­sil­bing sa­la­la­yan ng kontraktwa­li­sa­syon at iba’t ibang an­yo ng plek­sib­leng pag-eemple­yo, de­re­gu­la­syon ng mga pa­man­ta­yan sa pag­ga­wa, pag­la­lan­sag sa pam­ban­sang mi­ni­mum na sa­hod at pag­pa­tu­pad ng iba’t ibang is­ke­ma upang hi­la­hin pa­ba­ba ang sa­hod ng mga mang­ga­ga­wa. Ang mga pa­ta­ka­rang ito ay na­ka­tu­on sa pag­ba­bak­las ng la­hat ng re­gu­la­syon sa pag-eemple­yo sa pag­ga­wa at pag­wa­sak sa mga nai­pag­wa­gi nang mga ka­ra­pa­tan ng mga mang­ga­ga­wa. Ibi­ni­gay sa ma­la­la­king ka­pi­ta­lis­ta ang buong-la­ya na sa­ga­rin ang oras ng pag­tat­ra­ba­ho at su­li­tin ang ba­wat pi­song pa­sa­hod upang hut­hu­tin ang mak­si­mum na la­bis na ha­la­ga mu­la sa la­kas-pag­ga­wa.

Ipi­naii­la­lim ang mga mang­ga­ga­wa sa pi­na­ka­ma­la­la­lang an­yo ng pag­sa­sa­man­ta­la, ka­bi­lang ang pi­na­ka­ma­sa­sa­hol na kaa­yu­san sa pag­tat­ra­ba­ho (kontraktwal, “ap­pren­­tice­s­hip,” “stu­dent trai­ning,” wa­lang sa­hod na pagtra­ba­ho sa mga prang­ki­sa ng may-a­ri ng eskwe­la­han at iba pa). Pi­na­la­la ni­to ang ata­ke sa mga un­yon sa pa­ma­ma­gi­tan ng pa­la­gi­ang ban­tang ma­si­san­te ang mga kontraktwal na ma­nga­nga­has na bu­muo ng un­yon o su­ma­pi di­to.

Ipi­na­tu­pad ng reak­syu­nar­yong es­ta­do ang li­be­ra­li­sa­syon sa pa­mu­mu­hu­nan sa pag­lu­lu­wag o tu­lu­yang pag-aa­lis ng da­ting mga re­gu­la­syon sa pa­nga­nga­la­ga sa ka­pa­ka­nan at ka­lu­su­gan ng mga mang­ga­ga­wa (pa­ti na sa ka­pa­li­gi­ran) pa­ra lamang ma­ka­pag­ti­pid ang ka­pi­ta­lis­ta ka­hit pa ka­tum­bas ni­to’y ka­lig­ta­san ng mga mang­ga­ga­wa mu­la sa su­nog at iba pang ak­si­den­te. Pi­na­ka­ma­tin­di ang di­na­ra­nas na pag­sa­sa­man­ta­la ng mga mang­ga­ga­wa sa mga pab­ri­ka sa loob ng ti­na­gu­ri­ang export proces­sing zo­ne o mga engkla­bo sa pag­ga­wa. Ang mga engkla­bong ito ay la­ngit pa­ra sa mga ka­pi­ta­lis­ta at impyer­no pa­ra sa mga mang­ga­ga­wa.

Sa nag­da­ang 20 taon, la­bis nang na­hu­li ang pag­ta­as ng sa­hod ng mga mang­ga­ga­wa sa bi­lis ng pag­si­rit ng pre­syo ng mga bi­li­hin. Ang ka­sa­lu­ku­yang abereyds na ₱454 mi­ni­mum na sa­hod sa NCR ay wa­la pa sa ka­la­ha­ti ng ki­na­kai­la­ngang ₱1,119 pa­ra ma­bu­hay nang di­sen­te ang anim ka­ta­ong pa­mil­ya.  Da­pat mu­ling pa­la­ka­sin ng ma­sang mang­ga­ga­wa ang ka­ni­lang or­ga­ni­sa­dong la­kas upang mai­pag­la­ban ang pag­ba­ba­lik ng mga ka­ra­pa­tang da­ti na ni­lang ti­na­ma­sa. Da­pat or­ga­ni­sa­hin ang mil­yun-mil­yong mang­ga­ga­wa, re­gu­lar man o kontraktwal, kap­wa sa mga un­yon at aso­sa­syo­n. Ma­la­wak na or­ga­ni­sa­hin ang mga mang­ga­ga­wa sa loob ng mga engkla­bo.

Ang ma­la­wa­kang pa­ki­ki­ba­ka ng mga mang­ga­ga­wa pa­ra sa umen­to sa sa­hod at la­ban sa kontraktwa­li­sa­syon ay mag­hu­hu­gis sa ka­li­wa’t ka­nang pag­pu­tok ng mga wel­ga sa mga pab­ri­ka at empre­sa. Ka­sa­bay ni­to’y da­pat buuin ang ma­la­wak na ki­lu­sang mang­ga­ga­wa pa­ra iba­su­ra ang kontraktwa­li­sa­syo­n, la­lu­na sa ha­rap ng na­ka­pa­kong pa­nga­ko ng gub­yer­nong Du­ter­te na wa­ka­san ito. Si­ngi­lin ang ob­li­ga­syon ng es­ta­do na ti­ya­kin ang tra­ba­ho. Ipag­la­ban ang pang­ka­la­ha­tang umen­to sa sa­hod at pag­ta­tak­da ng pam­ban­sang mi­ni­mum. Isi­gaw ang pag­wa­wa­kas sa pa­ta­ka­ran ng pag­lu­lu­was ng mga mang­ga­ga­wang kontraktwal.  Ang mga pa­ki­ki­ba­kang ito ng ma­sang mang­ga­ga­wang Pi­li­pi­no ay ba­ha­gi ng mas ma­sak­law na pa­ki­ki­ba­ka ng sam­ba­ya­nang Pi­li­pi­no la­ban sa mga im­per­ya­lis­tang pa­ta­ka­rang neo­li­be­ral. Ang buong sak­law ng mga pa­ta­ka­rang ito ay nag­du­lot ng ma­tin­ding pin­sa­la sa sam­ba­ya­nang Pi­li­pi­no at nag­lug­mok sa Pi­li­pi­nas sa mas ma­la­lim na kri­sis.

Kaa­ki­bat ng pag­su­su­long ng mga pa­ki­ki­ba­kang ito, na­sa ba­li­kat din ng uring mang­ga­ga­wang Pi­li­pi­no ang tung­ku­ling pa­mu­nu­an ang de­mok­ra­ti­kong re­bo­lu­syong ba­yan upang wa­ka­san ang ma­la­ko­lon­yal at ma­lap­yu­dal na sis­te­ma ng lipunan at su­mu­long sa lan­das ng so­sya­lis­tang ki­na­bu­ka­san. Ang ma­kau­ring pa­mu­mu­no ay gi­na­gam­pa­nan ng pro­le­tar­yong Pi­li­pi­no sa pa­ma­ma­gi­tan ng Par­ti­do Ko­mu­nis­ta ng Pi­li­pi­nas, ang ka­ni­lang par­ti­dong pam­pu­li­ti­ka. Upang pa­hig­pi­tin ang pa­mu­mu­no ng uring mang­ga­ga­wa sa de­mok­ra­ti­kong re­bo­lu­syong ba­yan, ma­hig­pit na tung­ku­lin ng Par­ti­do na ma­la­wa­kang pu­ka­win, pa­ki­lu­sin at or­ga­ni­sa­hin ang ma­sang mang­ga­ga­wa.

Pa­la­ga­na­pin sa ha­nay ng ma­sang mang­ga­ga­wa ang pag-aa­ral sa Marxis­mo-Le­ni­nis­mo-Maois­mo, ang ideo­lo­hi­ya ng uring mang­ga­ga­wa, para ga­mi­ting san­da­ta sa pag­du­rog sa mga kai­si­pang bur­ges at pyu­dal na pi­na­la­la­ga­nap ng nag­ha­ha­ring uri.  Da­pat ilan­tad ng ki­lu­sang mang­ga­ga­wa ang pan­da­ig­di­gang kri­sis ng ka­pi­ta­lis­mo, ang do­mi­na­syon ng mga da­yu­hang mo­no­pol­yong ka­pi­ta­lis­ta sa lo­kal na eko­nom­ya at kung pa­paa­no ni­la gi­na­ga­mit ang ka­ni­lang kontrol sa mga ka­sang­ka­pan sa pro­duk­syon sa Pi­li­pi­nas pa­ra hut­hu­tin ang li­kas na ya­man ng ban­sa at pag­sa­man­ta­la­han ang la­kas-pag­ga­wa ng mga mang­ga­ga­wang Pi­li­pi­no.

Da­pat ipag­la­ban ng ma­sang mang­ga­ga­wang Pi­li­pi­no ang pam­ban­sang in­dustri­ya­li­sa­syon at tu­nay na re­por­ma sa lu­pa bi­lang mga su­sing hak­ba­ngin na wa­ka­san ang eko­nom­yang at­ra­sa­do at na­ka­sa­la­lay sa da­yu­hang pa­mu­mu­hu­nan at pag­pa­pau­tang, sa pag­lu­lu­was ng ma­la-ma­nu­pak­tu­rang pro­duk­to at mu­rang la­kas-pag­ga­wa. Sa ga­yong pa­ra­an la­mang mai­lu­lu­wal ang mo­der­nong eko­nom­yang makalilikha ng sa­pat na tra­ba­ho pa­ra sa la­hat. Da­pat pa­tam­pu­kin ito sa pag­su­por­ta sa usa­pang pang­ka­pa­ya­pa­an sa pa­gi­tan ng NDFP at GRP.

Da­pat ilan­tad at la­ba­nan ang do­mi­na­syon at pang­hi­hi­ma­sok ng im­per­ya­lis­mong US sa mi­li­tar at pu­li­ti­ka, ang pag­ga­mit ni­to sa mga ta­gi­bang na ka­sun­du­ang mi­li­tar tu­lad ng EDCA at VFA, sa mga ba­seng mi­li­tar at pre­sen­sya ng mga tro­pang mi­li­tar ni­to sa Pi­li­pi­nas upang pa­nga­la­ga­an ang estra­te­hi­kong in­te­res ng mga kor­po­ra­syong US sa Pi­li­pi­nas at sa Asia-Pacific.

Ang ma­la­wa­kang pag­ki­los ng ma­sang mang­ga­ga­wa sa ka­lun­su­ran ay mag­si­sil­bing ma­ta­tag na sa­la­la­yan ng pag­la­hok ng mga pe­ti­bur­ge­syang lung­sod (la­lu­na ang mga es­tud­yan­te) at iba pang mga pang­git­nang pwer­sa sa pam­ban­sa-de­mok­ra­ti­kong ki­lu­san. Da­pat si­lang ma­la­wa­kang pa­ki­lu­sin pa­ra ma­kii­sa sa mga pa­ki­ki­ba­ka ng ba­ta­yang ma­sa sa ka­lun­su­ran at ka­na­yu­nan.

Kaa­ki­bat ng pag­su­su­long ng ka­ni­lang mga pa­ki­ki­ba­kang pang-e­ko­nom­ya, da­pat ma­la­wa­kang ku­mi­los ang ma­sang mang­ga­ga­wa at ma­la-mang­ga­ga­wa sa ka­lun­su­ran pa­ra mag­bi­gay ng su­por­ta at tu­wi­rang lu­ma­hok sa mga pa­ki­ki­ba­kang an­tip­yu­dal ng ma­sang mag­sa­sa­ka sa ka­na­yu­nan. Ilan­tad at la­ba­nan ang mi­li­ta­ri­sa­syon at mga pa­sis­tang pang-aa­bu­so ng AFP sa ka­na­yu­nan.  Da­pat ma­la­wa­kang pa­ki­lu­sin ng Par­ti­do ang mga mang­ga­ga­wa pa­ra lu­ma­hok sa ar­ma­dong re­bo­lu­syo­nar­yong ki­lu­san sa ka­na­yu­nan. Kai­la­ngang kai­la­ngan ang li­bu-li­bong mga kad­reng mang­ga­ga­wa (ga­yun­din ang mga kad­re mu­la sa mga pe­ti­bur­ges na in­te­lektwal) upang ba­li­ka­tin ang pa­pa­la­king mga tung­ku­lin pa­ra pa­la­ka­sin ang BHB at paig­ti­ngin ang ar­ma­dong pa­ki­ki­ba­ka, isu­long ang re­bo­lu­syong ag­rar­yo at ita­yo ang mga or­ga­no ng ka­pang­ya­ri­hang pam­pu­li­ti­ka sa buong ban­sa.
[/av_textblock]
[/av_three_fifth]

[av_one_fifth min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=”]
[av_textblock size=” font_color=” color=”]

Download


[/av_textblock]
[/av_one_fifth]