Leoncio ¨Ka Parago¨ Pitao: Nagdilaab nga Pulang bitoon sa Rebolusyon

(1957-2015)

Usa ka Pasidungog sa Southern Mindanao Regional Party Committee- CPP

Siya ang paboritong kontrabida sa mga kaaway.  Sanglit gihulagway sa mga kaaway nga simbolo sa kamangtas, gigukod siya sa labing mabangis  nga mga pamaagi.  Buot gyod nilang lukongon ang para kanila usa ka demonyo.  Ang pagpapas kaniya ning kalibotan gibuhat sa mga kaaway sa mga pamaaging di matupngan ang pagkawalay kasingkasing ug pagka mananap.

Human sa walay puas nga kontra-rebolusyonaryong mga kampanya sa pagpuo ug mga operasyong pagpaniktik nga milungtad og upat ka dekada ug unom ka itoy ka rehimen, ang mga pasistang kaaway naghudyaka sa kagarbo.  Napatay nila ang usa ka bantogang rebolusyonaryo.  Ang ilang gitawag nga kriminal ug terorista, nahanaw na gayod ning kalibotana.    Duna silay mga rason nga mohudyaka:  kay ang ilang gikasilagang tawo walay lain kondili si Leoncio “Ka Parago” Pitao, kaaway sa imperyalismong US, sa madaogdaogon ug mapahimuslanong Estado, ug sa mga pasistang armadong pwersa niini.

Apan kon nagpakalumos man ang mga kaaway sa tumang kalipay, kasubo ang gibati sa mabagang duot sa katawhang Pilipino.

Busa, ang rehiyonal nga komite sa Partido Komunista ng Pilipinas sa Habagatang Mindanao ug ang katawhan sa niining rehiyon nagahalad og kinatas-ang pasidungog kang Ka Parago nga gipatay sa usa ka reyd niadtong Hunyo 28, 2015 sa Barangay Panalum, Paquibato District, Davao City.

Si Ka Parago o nailhan nga Leoncio Pitao sa  ilang lugar sa Barangay Balite, Loreto, Agusan del Sur naggikan  sa mga kabos nga mag-uuma.  Nagtikad lang ang  iyang amahan og gamayng luna samtang giabagan ang panginabuhian  pinaagi sa pagpananggot.  Ang ilang kalisod ug kagutom nakatukmod sa batan-ong  Parago nga mangutana kon nganong pit-os ang ilang kahimtang.  Ang pagpangita niya og tubag sa pangutana mihatod  kaniya sa sabakan sa rebolusyon.

Sa pangedaron nga  22, misampa siya sa NPA.  Nahitabo kini kaniadtong 1979, panahon sa mangilngig nga mga tuig sa balaod militar ug grabeng kalisod sa katawhan, kaniadtong anaa pa sa panugod ang rebolusyonaryong kalihokan ug pipila pa lang ka gatos ang mga NPA sa isla.

Uban sa mga kauban, nag-organisa si Ka Parago sa han-ay sa mga lumad ug mag-uuma aron depensahan ang ilang yuta ug mobarog alang sa ilang katungod.  Gisuklan niya mga dagkong logger nga miangkon sa kalasangan ug mibabag sa pagsulod sa mga settler sa ilang lugar.  Bisan diin siya moadto,  hugot nga naglihok si Ka Parago alang sa interes ug kaayohan sa mga kabos.  Moingon siya kanunay, “Alang kini sa mga mamumuo ug mag-uuma ug mga lumad, kon nganong naa ta dinhi.  Dili ug dili gyod kita mamahulay hangtod nga dili masulbad ang ilang mga problema.”

Ang rebolusyonaryong gimbuhaton sa kabukiran nagtudlo kang Ka Parago sa mga balaod sa gubat sa katawhan.  Sa ngadto-ngadto, midala  siya og kompanya ug dayon, batalyon sa mga Pulang manggugubat. Mas labaw pa siya sa usa ka heneral tungod sa iyang komprehensibo ug aktwal nga pagsalmot sa gubat sa katawhan.  Usa si Ka Parago sa mga labing maayong gihimugso sa bag-ong demokratikong rebolusyon.  Nagbaton siya og katakos sa usa ka banggiitang Pulang manggugubat ug myembro sa Partido Komunista.

Human sa pagpatuman og mga tahas sa ang-ang distrito ug prente,migampan siyag mga pangrehiyon nga mga tahas ug responsibilidad sa NPA.  Isip komander sa New People’s Army, gipangulohan ug gibansay ni Ka Parago ang daghang mga manggugubat  sa siyensya ug arte sa gubat: gikan sa mga tuig 1980s hangtod 1990s kon diin minglunsad sila og ubay-ubay nga mga pagdis-arma nga walay buto, hangtod sa pagdakop kang Gen. Victor Obillo ug Capt. Eduardo Montealto niadtong 1999, pagreyd sa Davao Penal Colony niadtong 2007, ug uban pang bantogang mga taktikal nga opensiba nga gilunsad sa Pulang Bagani Companies sa Southern Mindanao.

Taliwala niining mga kadaogan, nagpabilin nga mapahiubsanon si Ka Parago ug kanunay andam nga modawat og mga puna aron mapalambo ang iyang pagsabot sa kahimtang ug mga estilo ug pamaagi sa paglihok.  Ang pagdilaab sa pagka rebolusyonaryo ni Ka Parago masaksihan sa Ikaduhang Bantogang Kalihokang Pagtul-id  ug sa mga mosunod nga mga katuigan. Ang paghupot niya sa mga leksyon sa Ikaduhang Bantugang Kalihokang Pagtul-id nakatabang sa mga kauban para sa hustong pagkombina ug pagpadula sa tulo ka batakang sangkap — pagtukod og base, agraryong rebolusyon ug armadong pakigbisog.

Alang sa mga kaubang Hukbo ug katawhan nga nakahimamat ug nakatrabaho niya, usa siya ka minahal nga kauban, usa ka tiunay nga  proletaryadong rebolusyonaro ug maayong komander sa Hukbo sa katawhan.  Sama sa di mabungkag nga pader, lalom ug lig-on nga misubay siya sa ideyolohiya ug praktika sa Marxismo, Leninismo,ug Maoismo.

Lalom niyang nahuptan ang linyang masa, nakig-unong ug nakigpuyo sa masa ug nakigbatok uban kanila alang sa nasudnong kalingkawasan ug tinuod nga demokrasya.  Lalom nga nakagamot siya sa katawhan.  Isip balos, giamuma ug giprotektahan siya sa masa ug ilang gigakos kon unsa may iyang gibarogan alang sa ilang kaayohan.

Misulay ang reaksyonaryong gobyerno nga haylohon si Ka Parago.  Dihang napreso ug gitortyur siya niadtong 1999, mitanyag ang kaaway og dakong kantidad.  Apan nagpabiling lig-on si Ka Parago sa iyang baroganan ug nagpadayong midepensa sa interes ug kaayohan sa katawhan ug sa mga rebolusyonaryong pwersa.  Nagdilaab nga Pulang bitoon sa rebolusyon si Ka Parago.

Niadtong misilaob ang iyang kasuko ug nagsubo sa pagkamatay sa iyang anak nga si Rebelyn nga gi-reyp ug gipatay sa military intelligence operatives (MIG 21)  sa Intelligence Service of the Armed Forces kun ISAFP niadtong 2009, nagpakita gihapon si Ka Parago og kalantip sa pagtan-aw sa mga butang-butang.

Nagpabiling lig-on ug mabinantayon si Ka Parago atubangan sa  dili maihap nga mga operasyon ug atake sa kaaway gikan sa diktaduryang Marcos hangtod sa kasamtangang rehimeng US-Aquino.  Sulod sa hataas nga panahon, daghang mga kaaway ang nangapakyas sa paggukod kaniya.  Nagmadaogon lamang sila dihang duna nay grabeng sakit  si Ka Parago – nga ilang nang nahibaloan sa wala pa siya gipatay sa giingong reyd.

Gipatay si Ka Parago samtang ginatambalan siya sa dugay na niyang gibating mga sakit.   Duna siyay diabetes, hepatitis, hyperthyroidism nga nagpahinay sa iyang paglihok taliwala sa walay puas nga paggukod sa AFP kaniya.  Gipatay sab ang nag-atiman niyang medik nga si Ka Kyle (Vanessa Limpag).  Tungod kay nasayod si Ka Kyle sa iyang mga katungod subay sa balaod sa gubat sibil  (Protocol II of the Geneva Conventions), gitaas niya ang mga kamot ug misiyagit nga medik siya.  Apan gitadtad gihapon siya og bala, ug dihadiha nakabsan siya sa iyang kinabuhi.

Nagpakalumos sa ilang garbo  ug hudyaka sila si Maj. Gen. Eduardo Ano sa 10th Infantry Division ug Lt. Gen.  Gen. Aurelio Baladad sa Eastern Mindanao Command ug Special Operations Command sa AFP sa ila kunong “kalamposan” sa pagpatay sa usa ka masakitong rebolusyonaryo ug dili armadong medik.  Tataw nga gilapas niining mga mangtas nga opisyales ang mga balaod sa gubat (Rules of Engagement of the Geneva Convention ug Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and the International Humanitarian Law kun CARHR-IHL).  Dakong tulubagon nila ang ilang trinaidor nga pagpatay sa duha ka rebolusyonaryong martir.

Angayang makabaton lamang si Ka Parago og kinatas-an nga proletaryadong pag-ila ug pasidungog.  Samtang nakigduyog kami sa mga rebolusyonaryo ug progresibong grupo ug indibidwal sa pagsaulog sa mabulukong kinabuhi ni Ka Parago ug nagsubo sa trinaidor nga pagpatay kaniya, nagdeklara kami nga kadtong naghudyaka sa iyang kamatayon nasayop nga mohunahuna nga mahugno na ang rebolusyonaryong kalihokan.

Gipakamenos sa 10th Infantry Division-Eastern Mindanao Command sa Armed Forces of the Philippines ang gikusgon sa gubat sa katawhan ug ang pagka mataronganon sa rebolusyon pinaagi sa pagparada og mga patayng lawas, mga biktima, ug  mini nga surrenderees, aron hatagan og katarongan ang ilang dakong mga gastos ug depensahan ang nagharing sistema.  Walay basehan ug mugna-mugna lamang ilang ginayamyam nga wala nay liderato ang rebolusyon.  Sa makapila nga higayon, ilang ginadeklara nga nahanaw na kuno ang rebolusyonarong kalihokan, apan ang kabangis ug gidak-on sa ilang mga operasyon sa kabanikanhan ug ang nagkadako nilang kaswalti mopahimakak sa ilang deklarasyon.  Desperado ang usa ka armadong pwersa sama sa AFP sa pagpakamenos sa rebolusyonaryong kalihokan nga nagaasdang.  Sa pagkatinuod, ang rehimeng US-Aquino ang nagasinati karon og krisis sa liderato samtang ang nagharing hut-ong ginatay-og sa ilang mga bangi aron makasakmit og mga posisyon sa sunod nga eleksyon.

Sa pikas bahin, ang katawhan sa Habagatang Mindanao, ilabi na ang mga lumad ug mag-uuma sa mga baseng gerilya padayong mohinumdom kang Ka Parago isip ilang pinanggang “Tatay” nga anaa kanunay sa ilang kiliran, andam nga maminaw ug motabang kanila.  Dili sama sa mga heneral sa AFP nga walay puas sa pagpangatake  ug pagpanglapas sa mga katungod sa katawhan.

Nagpakabuhi si Ka Parago og simple, sukwahi sa pagka korap ug kaharuhay sa mga heneral sa AFP nga lagmit nag-alingasa na karon aron makuha ang giingong “Php5.6 milyon patong sa ulo” alang sa ilang  pagpatay kang Ka Parago.  Ang bug-os nga pakigbisog nga gihuptan ni  Ka Parago ug iyang walay kinutuban nga paggampan sa iyang responsibilidad mamahimong sumbanan sa matag rebolusyanaryo nga nakaila ug nakatrabaho niya.  Sa pagkatinuod, sa daghang mga tuig sukad sa iyang pagsakit, nagdumili siya sa tambag sa Partido nga mag-sick leave.  Ang iyang gusto hangtod sa kinaulahiang gutlo sa iyang ginhawa mao ang makauban ang mga masang lumad ug mag-uuma ug alagaran sila.

Magdayong buhi si Ka Parago sa kasingkasing ug panumdoman sa katawhan.  Magpabilin siyang sumbanan sa paglihok ug pagsukol sa katawhan alang sa Nasudnong Demokratikong Rebolusyon.  Samtang naghatag kita og pasidungog sa iyang kamatayon, liboan ka batan-ong mga rebolusyonaryo  nga nahatagag inspirasyon sa bantogang gerilyang manggugubat, ang mosunod sa iyang mga tunob.  Among ibutang sa among panumdoman si Ka Parago sa kinabuhi ug kamatayon.  Sama niya, molimbasog kami ug buhaton ang among kabahinan sa pagpahamtang og dakong mga hapak sa mga madaogdaogon ug mapahimuslanong pasista hangtod ang katawhang Pilipino malingkawas sa nasudnong pandaogdaog ug makihut-tong nga pagpahimulos.

Duna pay liboan ka Ka Parago ang mobungkag sa dunot nga rehimeng US-Aquino ug sa mopuli niini.    Tinuod nagbangutan ang mga masa ug kauban sa iyang kamatayon, apan gitransporma nila ang maong pagbangutan ngadto sa mas taas nga rebolusyonaryong kaisog ug pagbarog alang sa nagkakusog nga gubat sa katawhan.

(Sgd.) SIEGFRIED M. RED
Alang sa Rehiyonal nga Komite sa Partido
Habagatang Mindanao
Partido Komunista ng Pilipinas