KA PARAGO, ANG IMONG KINABUHI UG KAMATAYON INSPIRASYON SA KATAWHAN NGA NANGITA’G KALINGKAWASAN UG DEMOKRASYA

Ang National Democratic Front of the Philippines-Mindanao miduyog sa kasubo sa pamilya, tanang rebolusyonaryong pwersa ug katawhan sa Mindanao  ug sa tibuok nasud sa bangis nga kamatayon ni Kaubang Parago (Leoncio Pitao) ug Kaubang Kyle (Vanessa Limpag), usa ka kaubang medikal, sa mga kamot sa mga berdugong sundalo sa AFP niadtong Hunyo 28, 2015, didto sa Purok 9, Brgy. Pañalum, Paquibato District, Davao City.  Miduyog usab kami sa paghatag sa kinatas-ang pagpasidungog kanila sa paghalad sa kinabuhi alang sa rebolusyon ug kinatibuk-ang interes sa katawhang Pilipino.  Dugang pa, miduyog usab kami sa hugot nga pagkondena sa mga sinuholang berdugo nga mihunos sa kinabuhi ni Ka Paragao ug Ka Kyle ug batok ning kasamtangang katilingbanong sistemang semi-pyudal ug semi-kolonyal nga mipahamtang sa pangdaugdaug ug pagpahimulos sa tibuok katilingbang Pilipino.

Ka Parago, ang 37 ka katuigan sa imong walay pagkapalong nga pagsalmot sa rebolusyon ug pag-alagad sa interes sa kinabag-ang katawhan taliwala sa dili matukib nga mga sakripisyo, mga dagkung hagit ug pagsulay, nagpakita sa imong kamatinud-anon sa gipanumpaan sa Partido, Hukbo ug sa Katawhan.

Katorse ka tuig gikan sa imong pagsampa sa Bagong Hukbong Bayan, unang gilabang nimo Ka Parago ang dakung hagit sa hugot nga pagsagop ug pagpatuman sa mga batakang prinsipyo ug linya sa Partido dihang gilunsad ang Ikaduhang Bantugang Kalihokang Pagtul-id human dakung mikunhod ang Rebolusyonaryong kalihokan sa tibuok nasud bunga sa mga dagkung pagsimang ug wala pagsubay sa mga batakang prinsipyo ug linya sa Partido.

Nasundan pagsulay ang imong pagkamatinud-anon ug kalig-on sa baruganan dihang nadakpan ka niadtong tuig 1999 kun diin sa tibuok panahon nga naa ka sa mga kamot sa kaaway wala nimo ikumpromiso ang interes sa rebolusyon ug sa katawhan, ug sa walay pagduha-duha mibalik ka pag-alagad dihang nabuhian ka niadtong 2001.

Lain na usab nga dakung pagsulay ang imong nalabang dihang gidakop, gi-rape, gi-torture ug bangis nga gipatay ang imong dalagang anak nga si Rebelyn, niadtong 2009, samtang nagpaingon siya sa eskwelahan nga iyang gitudloan. Gihimo sa kaaway ang maong linuog nga binuhatan aron pahuyangon ang imong baruganan, apan dakung sayop ang kaaway kay samot nga gisugnoran nila ang imong makihut-ong nga kaligotgot batok sa nagharing hut-ong ug sistema nga nagpatunhay sa inhustisya ug mibiktima sa imong anak ug sa tibuok Pilipinhong katilingban.

Dugang hagit na usab ang imong gilabang, Ka Parago, dihang nahiagom ka na sa diabetes, hyperthyroidism, hepatitis ug ubang komplikasyon.   Sa pipila ka katuigan, imong gidala-dala ang maong seryosong sakit ug wala ka mibiya sa rebolusyon ug nagpadayon pag-alagad sa interes sa katawhan taliwala sa kalisdanan sa pag-atubang sa dinagku ug bangis nga kampanya ug operasyon militar ubos sa Oplan Bayanihan sa rehimeng US-Aquino nga direktang gilunsad sa EastMinCom sa AFP.

Ug dihang gikinahanglan na ang subsob nga atensyon medikal, gipili nimo nga matambalan sulod sa erya inay dawaton ang “balang kinamayan” nga hanyag sa AFP aron kunohay maatiman ka sa hospital. Sama sa usa ka tinuod nga Rebolusyonaryo ug Komunista maisogong gidawat mo ang kinatas-ang sakripisyo dihang gi-raid ug gipatay ka bisan wala nay katakus nga mosukol.  Bisan si Ka Kyle, nga usa ka medik ug misurender na, gipatay gihapon sa mga berdugong Scout Rangers nga walay pagpakabana sa internasyonal nga balaod sa gubat ug sa CARHRHIL.

Masabtan ang kasuko sa mga berdugo sa nagharing hut-ong kanimo, Ka Ago, tungod kay hataas na ang listahan sa mga kadaugan nga imong natampo sa kinatibuk-ang pag-abante sa armadong rebolusyon dinhi sa Southern Mindanao Region ug sa tibuok Mindanao.   Pipila niini mao ang pagtukod sa gikahadlokan sa kaaway nga unang kompanya sa Pulang Bagani ubos sa imong pagpangulo; pagdakop isip POW kang General Obilio ug Capt. Montealto, malamposong pag-raid sa Dapecol ug daghan pang uban. Dili usab malilong ang kahadlok nga gibati sa nagharing hut-ong dihang malamposong na-recover ug nakonsolida sa kompanya sa Pulang Bagani ang mga erya nga langkob sa Davao City pinaagi sa imong pagpangulo.

Karong adlawa samtang atong ihatud si Ka Parago ug Ka Kyle sa ilang lubnganan, maghudyaka ang berdugong AFP, nagharing hut-ong ug ilang amo nga imperyalistang US sa pagtuo nga naibtan na sila sa dakung tunok sa tutunlan diha sa kamatayon ni Ka Parago. Dakung sayop sila tungod kay ang natisok nga panig-ingnan ni Ka Parago uban sa mga kaubanan ug katawhan dili mapugngang molipang ug mamunga sa mas dagkung kadaugan aron dugang ipaasdang ang Rebolusyon dinhi sa SMR, ug itampo sa mga kadaugan sa Mindanao ug sa tibuok nasud, hangtud nga kining sistema nga naggapos sa mga dinaugdaug ug pinahimuslan hingpit nga malangkat ug makab-ot ang gipangandoy nga kadaugan.

Ka Parago, gihimugso ka sa sabakan sa yanong pamilyang mag-uuma, may mga limitasyon ug kahuyangan. Apan gipakita nimo unsaon nga puy-an sa usa ka mag-uuma ang yano apan makahuloganong kinabuhi diha sa walay kinutobang pag-alagad sa interes sa katawhan pinaagi sa pagsalmot sa Rebolusyon ug pagka-Komunista. Wala nahimong babag ang kamubo sa burgis nga edukasyon sa imong pag-umol sa kaugalingon ug pagsabot sa Marxismo-Leninismo-Maoismo aron gamiton kini sa pagtuon sa katilingbanong suliran sa Pilipinas ug, uban sa katawhan, pagpangita og katilingbanong kalingkawasan ug demokrasya aron ugma damlag tukoron ang sosyalistang katilingban.

Ka Parago, usa ka inspirasyon sa mga Komunista, sa mga ginsakpan sa  BHB, mga mag-uuma, mamumuo, kabataan-estudyante, mga Moro ug Lumad ug mga hatungang hut-ong sa katilingban nga nangita’g tiunay nga kausaban sa katilingban tungod kay ang imong kinabuhi sa pakigbisog ug kamatayon nagsalamin sa gimithi nga kalingkawasan ug demokrasya sa mabagang katawhan sa atong nasud.  Dili kawang ang imong kinatas-ang sakrikpisyo, Ka Parago.

MABUHAY ANG IMONG PANIG-INGNAN KA PARAGO!
MABUHAY ANG DIWA NI KA KYLE UG TANANG REBOLUSYONARYONG MARTYR!
MABUHAY ANG TIBUOK KATAWHANG NAKIGBISOG!
I-ASDANG ANG REBOLUSYON!

(pinirmahan)
Ka Oris
Tigpamaba
NDFP-Mindanao
Hulyo 7, 2015