Isinalarawan: Lipunan at Rebolusyong Pilipino

Muling inilalathala ang Lipunan at Rebolusyong Pilipino (Isinalarawan) na unang inilathala noong 1981. Ang Lipunan at Rebolusyong Pilipino (lsinalarawan) ay isang saligang babasahin para sa edukasyong pampulitika sa hanay ng mga rebolusyonaryong pwersa laluna yaong kabilang sa uring manggagawa at magsasaka.

Ang Lipunan at Rebolusyong Filipino (Isinalarawan) ay inamyendman upang maipaloob ang mahahalagang pangyayari sa lipunan at rebolusyong Pilipino mula noong 1981 hanggangsa kasalukuyan,

Ang Lipunan at Rebolusyong Pilipino (Isinalarawan) ay makatatayo bilang hiwalay na aralin o suplemento sa pag-aaral ng Maikling Kurso sa Lipunan at Rebolusyong Pilipino.

* Download PDF (43 MB)»