Iluluwal Ng Kilusang Masa Ang Mga Tulad Ni Sen. Joker Arroyo

Joker-Arroyo[National Democratic Front – Bicol] Nakikidalamhati ang National Democratic Front – Bicol sa pamilya, mga kaibigan at tagasuporta ni dating Senador Joker Arroyo sa kanyang pagpanaw noong Oktubre 5 dahil sa sakit sa puso. Kinikilala ng NDF – Bicol ang naging ambag ng dating senador mula sa Naga City sa pagpanig sa hanay ng mamamayan sa kanilang pakikibaka para sa mga pambansa at demokratikong interes at karapatan.

Sa panahon ng mapanupil na Batas Militar ni Marcos, ihinain niya ang kanyang libreng serbisyo bilang abugado ng mga sinusupil ng diktadurya. Gayundin maging sa mga sumunod na nagkunwaring demokratikong rehimeng patuloy na umusig sa mga progresibo’t rebolusyonaryong pwersa, ibinigay ni Sen. Joker sa reaksyunaryong korte ang kanyang testimonya na makatutulong sa pagbasura sa mga gawa-gawang kaso laban sa mga akusado. Nagpahayag din siya ng pagtutol sa pagtatalaga sa isang dating upisyal ng kinamumuhiang Philippine Constabulary at dating heneral ng Philippine National Police upang manguna sa pagtakda ng mga karapat-dapat na panagutan ng Batas Militar.

Maaala rin si Sen. Joker sa kanyang papel bilang punong abugado ng prosekusyon sa impeachment trial ni Joseph Estrada, at pagtulak muli sa proseso ng impeachment upang ipahayag ang kanyang pakikiisa sa malawakang disgusto ng mamamayan at kilusang pagpapatalsik kay Gloria Macapagal-Arroyo. Nitong huli, hayagan niyang tinutulan ang Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA) na iniregalo ni Noynoy Aquino kay Barack Obama, tinuligsa ang “tunguhing diktadurya” ni Aquino sa kanyang paggiit sa ligalidad ng pork barrel na Disbursement Acceleration Program, at pinanindigan na ang pagbabalik ng coco levy funds sa maliliit na magniniyog ang paraan para mabigyan sila ng katarungan.

Makatutulong sa mamamayan ang pagkakaroon ng mga respetadong upisyal ng gubyerno bilang katuwang ng mga progresibong pwersa sa pag-giit sa mga kahingian ng mamamayan, at sa paglalantad sa mga pagpoposturang demokratiko ng naghaharing gubyerno. Maaari pang kumbinahan ito ng ekstra-ligal at ekstra-parlamentaryong mga aksyon ng mamamayan sa mga panahong sukdulan ang pagiging mapagsamantala’t mapang-api ng naghaharing rehimen, tulad ng sa EDSA 1 at 2, na kapwa nilahukan ni Sen. Joker Arroyo.

Ilinuwal ang tindig ni Sen. Joker ng makapangyarihang kilusan ng mamamayan sa gitna ng malubhang krisis panlipunan. Ang daluyong ng rebolusyonaryong armadong pakikibaka at kilusang masa ay humamon sa senador na pag-aralan ang makatarungang mithiin ng sambayanan. Sa gayon, ang kagitingan at pagsikhay ng malawak na mamamayan ang kumabig kay Sen. Joker na makiisa sa kanilang pakikibaka.

Muling magsisipag-sulputan ngayong Eleksyong 2016 ang mga pulitikong mag-aastang tulad din sila ng isang Joker Arroyo. Gagamitin din ng ilang Bicolanong kakandidato sa pagka-bise presidente ng bansa ang kanilang pinag-angkanan sa rehiyon upang manalo ng boto. Ngunit ang tanging sukatan sa pagkuha ng suporta ng mamamayan ay ang pagtaguyod sa kanilang mga pambansa at demokratikong adyenda.
Palagiang hamon sa sinumang pulitiko ang pagkalas sa kontrol ng US at sa mga di-patas na kasunduan at batas; pagpatupad ng tunay na repormang agraryo at pagtahak sa landas ng pambansang industriyalisasyon; kabuhayan at makatarungang sahod at mga benepisyo; mababang presyo ng mga bilihin at bayarin; maayos na serbisyo publiko; pagtaguyod sa kagalingan ng kababaihan, kabataan, at mga katutubo; pagpapanagot kay Noynoy Aquino at sa mga may malubhang krimen sa bayan; pagpursige sa usapang pangkapayapaan; at iba pang pambansa at demokratikong karaingan ng sambayanan. Ang mga ito ang lulutas sa armadong tunggalian sa bansa at magpapasimula ng makatarungang kapayapaan.

Anu’t anuman, ang pag-unlad ng armadong pakikibaka at rebolusyonaryong kilusang masa ang magsisilbing inspirasyon para sa mga ligal at progresibong pwersa na paigtingin ang pagkamit ng kanilang mga pambansa at demokratikong karapatan. Nakasalalay sa paglakas kapwa ng mga rebolusyonaryo at progresibong pwersa ang pagpanig sa kanila ng mga makabayan at demokratikong mga upisyal publiko, at ng iba pang mula sa nakatataas na saray ng lipunan.

interphoto_1323940647Gayunpaman, anuman ang inaabot na lakas ng kilusang masa, palagiang ilinalatag ng mamamayan ang mga batayan sa pagkakamit ng tunay na panlipunang pagbabago. Nasa kapasyahan na ng mga nagpapakilala sa sarili bilang mga tagapaglingkod sa publiko kung matapat silang tatawid sa panig ng mamamayan. Napahalaga na magkaroon ng moral regeneration ang pamamahalaan ang isang gubyernong tunay na magsisilbi sa kapakanan at interes ng mamamayan. Malaki ang hangarin ng mamamayan na magkaroon ng kahalintulad ni Senator Joker, Chino Roces, Tanada, Claro M Recto at iba pa ###