Ending the US-designed Oplan Bayanihan is necessary to uphold human rights, promote just peace

NDFP Southern Mindanao Region
Press Statement


The National Democratic Front of the Philippines in Southern Mindanao condemns the Armed Forces of the Philippines, the Philippine National Police and their paramilitaries for their continued implementation of US-designed Oplan Bayanihan, instilling fear, intimidation and terror in Lumad and peasant communities in the region.

The so-called peace and development outreach program (PDOP), which the AFP and the warmongers of the Duterte government downplay as non-combative, persists in harassing and intimidating civilians in 25 towns and cities in the region. Without threat of facing NPA’s punitive and tactical offensives, fascist AFP troops have become more emboldened to go after civilian leaders of peasant organizations and activists. Cases of assault and other forms of physical violence against the masses perpetrated by PDOP teams and operating units of the AFP were reported in Kibawe, Bukidnon; Compostela, Mawab and Pantukan, Compostela Valley, and; in Loreto, Agusan del Sur; extra-judicial killings by AFP troops and their paramilitaries in
Arakan and Magpet in North Cotabato; and harassment of Lumad in Talaingod, Davao del Norte, Kitao-tao, Bukidnon and Loreto, Agusan del Sur.

Nationwide, the AFP’s Oplan Bayanihan operations killed 36 and displaced 35,000 civilians; 36 were also victims of frustrated murder under the Duterte administration.

The NPA will not stand idly by while the rights and welfare of the Filipino masses are being trampled upon.

Twice early last month in Cateel, Davao Oriental where the detestable 67th Infantry Battalion-AFP operates, Red fighters flagged down three fully-armed enemy troops on board a motorcycle who were conducting combat intel activities in the interior areas of the town. Aware that
they were caught violating the ceasefire order of their principal, the enemy troops promptly surrendered. The Red fighters reminded them that they should adhere to their orders and sent them safely and freely on their way.

The NPA units around the region has consistently shown discipline in adhering to the unilateral interim ceasefire declaration. The NPA has shown their serious commitment to the peace process and respect for human rights and people’s rights. At present when the two belligerent armies of the two existing governments in the Philippines are being weighed on the mettle of their commitment to a just and lasting peace, the Filipino people look to the New People’s Army as their true people’s army.

While the reactionary armed forces carry on victimizing the people, the NPA in Southern Mindanao is using this most opportune time to explain to the masses the importance of their support to the peace negotiations. NPA units with the help of mass organization and organs of political power conduct peace forums in communities within NDF territories and enjoin the masses to put forward their agenda for socio-economic relief. They likewise elucidate the 12-point program of the NDFP as the viable outline in achieving just and lasting peace.

This, while at the same time, consciously maneuvering their units to
ensure they do not figure in armed skirmish with marauding troops of
the AFP.

NDF-SMR joins the resounding demand of the Filipino people for Pres. Duterte to immediately terminate Oplan Bayanihan that deputizes the AFP, PNP and paramilitaries to perpetrate systematic violation on human rights. In the same vein, the unconditional release of all political prisoners must speedily be undertaken to ensure that the third round of the negotiations in January 2017 will continue on positive ground.

(Sgd) RUBI DEL MUNDO
Spokesperson
NDF-SMR

——————————————————

Panginahanglan ang pagtapos sa gidisenyo sa US nga Oplan Bayanihan
alang sa pag-asdang sa tawhanong katungod ug makatarunganong kalinaw

Hugtanong gipanghimaraot sa National Democratic Front of the
Philippines sa Southern Mindanao ang Armed Forces of the Philippines,
ang Philippine National Police ug mga paramilitar nga grupo ug bandido
sa ilang padayong pagpatuman sa gidisenyo sa US nga Oplan Bayanihan,
nga maoy nagbutang sa kahadlok ug kalisang sa kadaghanang komunidad sa
Lumad ug mag-uuma dinhi sa rehiyon.

Ang paka-arong-ingnong peace and development outreach program (PDOP),
nga gitakuban sa AFP ug mga utok-pulbora sulod sa gobyernong Duterte
nga kuno dili-pangkombat, nagpadayon sa pagpang-haras ug pagpanghulga
sa mga sibilyan sa 25 ka munisipyo ug syudad sa rehiyon. Tungod wala
sila nag-atubang og hulga sa silot ug taktikal nga opensiba gikan sa
Bagong Hukbong Bayan, nangisog ang mga pasistang tropa sa AFP nga
gukdon ang mga sibilyang lider-masa ug mga aktibista. Gitaho sa mga
masa ang daghang kaso sa mga pagpangdagmal ug uban pang porma sa
pisikal nga kamangtas nga hinimoan sa mga PDOP team ug nag-operisyong
mga yunit sa AFP sa Kibawe, Bukidnon; Compostela, Mawab ug Pantukan,
Compostela Valley, ug; sa Loreto, Agusan del Sur; mga kasong
pagpamatay sa tropa sa AFP ug mga paramilitar sa Arakan ug Magpet sa
North Cotabato; ug pagtarget sa mga Lumad sa Talaingod, Davao del
Norte, Kitao-tao, Bukidnon ug Loreto, Agusan del Sur.

Sa tibuok nasud, 36 ang nabiktima sa Oplan Bayanihan , samtang
nidislokar og 35,000 ka sibilyan ug 36 usab ang biktima sa pakyas nga
pagpatay.

Wala nagpasagad ang NPA samtang ginayatakan ang katungod ug kaayuhan sa masa.

Sa duha ka higayon niadtong miaging bulan sa Cateel, Davao Oriental
diin ang gikasilagang 67th Infantry Battalion-AFP nag-opereyt,
gipahunong sa mga Pulang manggugubat ang 3 ka mga armadong kaaway
samtang nagpahigayon og combat-intel sa interyor nga bahin sa lungsod.
Mihural gilayon ang mga kaaway tungod sayod nga nadakpan sila samtang
naglapas sa ilang kaugalingong hunong-buto. Gipahinumdoman sila sa mga
Pulang manggugubat nga motamod sa mando sa ilang presidente ug luwas
ug gawasnong gipapauli pagkahuman.

Gipakita sa NPA sa rehiyon ang tibuok-panahong disiplina diha sa
pagtamod sa deklarasyon sa nasudnong pangulohan niini ug sa CPP sa
unilateral ceasefire. Seryoso silang nisuporta sa prosesong
pangkalinaw ug nagrespeto sa tawhanong katungod. Karong panahon diin
ginasukod ang duha ka hukbo sa duha ka gobyernong nagtunhay sa
Pilipinas sa ilang kaakohan ngadto sa makatarunganon ug maluntarong
kalinaw, ang katawhang Pilipino nagsalig sa New People’s Army isip
ilang tinuod nga sundalo sa katawhan.

Samtang ang reaksyonaryong kasundalohan nagpadayon sa pagpangbiktima
sa katawhan, gigamit sa NPA sa Habagatang Mindanao kining maayong
kahigayonan ipasabot sa masa ang kamahinungdanon sa pagsuporta sa
hinabing pangkalinaw. Ang mga yunit sa NPA kauban ang mga
organisasyong masa ug mga organo sa pampulitikang gahum nagapahigayon
og peace forum sa mga komunidad sulod sa mga teritoryo sa NDF.
Ginadasig usab nila ang masa diha sa pagduso sa ilang agenda alang sa
sosyo-ekonomikong mga reporma. Ginapatin-aw nila ang 12-ka puntong
programa sa NDFP isip saktong gamabalay sa pagkab-ot sa makatarunganon
ug malahutayong kalinaw. Kini, samtang matngong ginapaningkamotan nga
dili maka-engkwentro ang padayong mga nag-operisyong tropa sa AFP.

Miduyog ang NDF-SMR sa naglanog nga demanda sa katawhang Pilipino
ngadto kang Pres. Duterte nga hinanaling tapuson na ang Oplan
Bayanihan nga padayong nagahatag og tsapa sa AFP, PNP ug mga
paramilitar aron sistematikong yatakan ang tawhanong katungod. Dugang
pa, kinahanglan ang paspas ug walay-kondisyon nga pagbuhi sa tanang
bilanggong politikal aron ipaneguro nga ang ikatulong hugna sa
negosasyon karong Enero 2017 magpadayon sa positibong tikang.

(Sgd) RUBI DEL MUNDO
Spokesperson
NDF-SMR