Candidates must abide by the policies of the revolutionary government

[Bisaya version»]

The revolutionary movement do not consider the reactionary elections as solution to the basic problems of the Filipino people because the present election process in the Philippines is controlled by individuals and political dynasties of big bourgeois compradors and big land lord class strongly influenced by the imperialist US. The bourgeois elections in the country can never be a path towards obtaining real power by the exploited and oppressed.

However, based on present existing political conditions, the NDFP has taken into account the need of candidates to campaign within the territories of the revolutionary movement, for as long as they abide by the policies it has set.

One of the policies pertains to the carrying of firearms and bringing armed security escorts inside the territory.

1. Before entering the area, candidates have to coordinate with concerned units of the NPA. In the absence of coordination, they may be searched, dis-armed and forbidden from entering the area.

2. Their armed security escorts should not be many as to harass the people. They are only allowed to carry 5 high caliber or high power rifles (HPR) while the others will have to carry pistols. If the number of HPRs exceed this number, the NPA will confiscate the extra firearms. If escorted by army units or in a convoy with army troops, they may become targets for attack by NPA units.

3. Counter-revolutionary activities are strongly prohibited inside the area such as intelligence gathering and besmirching or spreading intrigues against the revolutionary movement and spreading violence or threats against voters or opposing candidates/party.

4. Persons who had committed serious crimes against the people and the revolutionary movement are strongly prohibited from accompanying the candidates.

5. If the candidate’s group are stopped at an NPA checkpoint, they are called upon to refrain from showing any sign of resistance to avoid firefights. We can guarantee your safety as long as you abide by the policies set.

We call on all candidates to abide by these policies so your access and activities in areas will not be disrupted. The NPA will take appropriate action against candidates who violate these and their armed escorts will become targets for military actions.

The regional command of the NPA-NEMR directs all units under its command to strictly implement these policies. On the other hand, all NPA units are also reminded that in the implementation of these policies, they should strictly adhere to the respect for human rights of concerned individuals and groups, along with ensuring to avoid unnecessary fire fight with the concerned.

(sgd)
Ka Maria Malaya
Spokesperson
NDF-NEMR


Bisaya

Pamahayag
Pebrero 21, 2016

MGA PALISIYA SA REBOLUSYONARYONG GOBYERNO
ANGAY SUBAYON SA MGA KANDIDATO

Ang rebolusyonaryong kalihokan wala nagaila sa reaksyonaryong eleksyon nga
makasulbad sa mga batakang suliran sa katawhang Pilipino tungod kay ang proseso sa eleksyon sa Pilipinas karon kontrolado sa mga indibidwal ug dinastiya sa mga pulitiko nga gikan sa hut-ong sa dagkung burgesyang kumprador ug dagkung agalong yutaan ug hugot ang impluwensya sa imperyalismong US. Dili mahimong dalan sa pagtunhay sa tinuod nga gahum sa katawhang pinahimuslan ug dinaugdaug ang burgis nga eleksyon sa atong nasud.

Apan subay sa kasamtangang nagatunhay nga pulitikanhong kahimtang, ginakonsidera sa NDFP ang panginahanglan sa mga kandidato nga mangampanya sulod sa mga teritoryo sa rebolusyonaryong kalihukan, ubos sa kondisyon nga mosubay sila sa mga palisiya nga
ginatakda niini.

Usa sa mga palisiya mao ang mahitungod sa pagdala og armas ug armadong security escorts sulod sa teritoryo.

1. Sa dili pa mosulod sa erya, ang mga kandidato kinahanglan makigkoordina sa mga hingtungdang yunit sa BHB. Kung wala silay koordinasyon, mahimong mapailalom sila sa mga pagrekisa, pagdis-arma ug paghikaw kanila nga mosulod sa erya.

2. Ang kuyogon nga armadong security escorts kinahanglan dili sobra kadaghan nga makahasi na sa katawhan. Taman sa 5 ka tag-as nga pusil lang o High Power Rifle (HPR) lang ang pwedeng dalhon ug ang uban mga pistola na. Kung mosobra niini nga ihap sa HPR, kumpiskahon sa BHB ang sobra. Kung magpa-eskort ug mga yunit sa army o magconvoy uban sa tropa sa army, mahimong target kini sa pag-ataki sa mga yunit sa BHB.

3. Hugot nga ginadili ang paghimo og mga kontra-rebolusyonaryong aktibidad sulod sa erya sama sa pagpaniktik ug pagdaut o pang-intriga batok sa rebolusyonaryong kalihukan ug pagsabwag og kabangis o panghulga sa mga botante o kaatbang nga kandidato/partido.

4. Hugot nga ginadili usab ang pagpakuyog sa mga tawo nga may bug-at nga krimen batok sa katawhan ug sa rebolusyonaryong kalihukan.

5. Kung pahunongon ang pundok sa mga kandidato sa tsekpoint sa NPA, gi-awhag kamo nga dili magpakita og pagsukol aron malikayan nga magkapinusilay. Igarantiya namo nga luwas ang inyong kahimtang sa seguridad kung motuman kamo sa mga palisiya nga nalatid.

Ginaawhag ang tanan nga mga kandidato nga mosubay niining mga palisiya aron
mahimong hapsay ug luwas ang ilang pagsulod ug pagpahigayon og mga aktibidad sa erya. Ang mga molapas mahimong mapahamtangan og tukmang lakang sa BHB ug ang ilang mga armadong escorts mahimong target sa mga aksyong militar.

Ang pangrehiyon nga kumand sa BHB-NEMR nagamando sa tanang mga yunit ubos sa iyang kumand nga hugot ipatuman kini nga mga palisiya. Sa pikas bahin, gipahinumdoman usab ang tanang mga yunit sa BHB nga sa pagpatuman niini nga palisiya hugot nga huptan ang pagtamod sa tawhanong katungod sa mga hingtungdang indibidwal ug pundok, uban ang hugot nga pag-amping nga malikayan ang dili gikinahanglang armadong panagsangka tali sa mga hintungdan.

(pinirmahan)
Ka Maria Malaya
Tigpamaba
NDF-NEMR